Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 13. 06. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 20. 06. 2018 (streda) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2017 a Správa a o činnosti Dozorných rád spoločností mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.,
  5. Ekobard, a. s.
 9. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2018 (rozprava)
  2. Návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2018 (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadosti o NFP (rozprava)
  1. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov
 12. Návrh na schválenie Investičného zámeru rekonštrukcie športového areálu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ a hlavného kontrolóra (rozprava)
 14. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)
 15. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017(rozprava)
 16. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2017(rozprava)
 17. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2018(rozprava)
 18. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2017(rozprava)
 19. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018(rozprava)
 20. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2018(rozprava)
 21. Interpelácie
 22. Záver

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám