Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 22. 09. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa  05. októbra 2023  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  4. Návrh na schválenie žiadosti o NFP (rozprava)
  5. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
    1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
  6. Záver

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám