Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 12. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh na zmenu  programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 (rozprava)
  1. Návrh zmeny  Plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spoločnosťou  Bardbyt, s. r. o. pre rok 2019
  2. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bapos, m. p. na rok 2019
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 a roky 2021, 2022 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2020 (rozprava)
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2020 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
  3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2020
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2020 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Investičný zámer obstarania stavby „Nájomné byty nižšieho štandardu – 16 bytov technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“ (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadosti o projekt v rámci Programu SK – Klíma s názvom „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ (rozprava)
 14. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020 (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 (rozprava)
 16. Vyhlásenie roku 2020 v meste Bardejov za rok UNESCO (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám