Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 16. 03. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa  12. apríla 2023  (streda )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 (rozprava)
 6. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov za rok 2022 (rozprava)
 7. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2022 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2022
 8. Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu ( rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania  
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023  (rozprava)
  1. Návrh zmeny príspevku pre m. p. Bapos na rok 2023 (rozprava)
 10. Návrh na realizáciu investičnej akcie – pripojenie MŠ na teplovod spoločnosti BARDTERM, s.r.o. (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na projekt „Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove“ ( rozprava)
 12. Informácia o predložení žiadostí  o nenávratný finančný príspevok:
  1. z Environmentálneho fondu pre projekt: „Doplnenie technickej infraštruktúry – zberné nádoby kuchynský odpad 2023“ (rozprava)
  2. z OP KŽP pre projekty fotovoltiky: „FVZ MŠ Gorkého 13, Bardejov“ a „FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov"  (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – ZaD č. 41 (rozprava)
 14. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Bapos m.p. (rozprava)
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Bardbyt s.r.o. (rozprava)
 15. Správa o činnosti MsP za rok 2022 (rozprava)
 16. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2022 a o  dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 17. Návrh na vstup Mesta Bardejov do Združenia Karpatský eurogión Poľsko (rozprava)
 18. Interpelácie (rozprava)
 19. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám