Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 02. 02. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 9. februára 2023 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 (rozprava)
 5. Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023
 6. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 7. Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Mestské Lesy, s. r. o.,
 8. Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 10. Interpelácie (rozprava)
 11. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám