Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 03. 2024

 

P O Z V Á N K A

na 14. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 21. marca 2024  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu  (rozprava)
  3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky (rozprava)
  4. Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č.42 Územného plánu mesta Bardejov – doplnenie (rozprava)
  5. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie  obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa (Bardejovská Zábava – vodovod)“ – aktualizácia (rozprava)
  6. Záver

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám