Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 19. 06. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa  29. júna 2023  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Voľba členov Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
 5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s parkovacím obmedzením v meste Bardejov (rozprava)
 6. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
 7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 a 43/2023  na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu a podanie novej žiadosti (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku (rozprava)
  2. Návrh na zmenu účelu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov ÚPN  Mesta Bardejov – ZaD č. 41 (rozprava)
 10. Záver

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám