Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 12. 12. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 6. Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 8. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
  1. Prerokovanie Návrhu cenového výmeru č. 1/2022 vydaného PSK, ktorým sa určujú maximálne ceny tovaru - výkopov hrobov a použitia chladiaceho zariadenia
 10. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 11. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám