Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 11. 2022

 

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 22. novembra 2022 (utorok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Úvodné náležitosti:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
  5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného  mestského zastupiteľstva
  6. Vystúpenie  primátora
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba návrhovej komisie  
 4. Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiacich (rozprava)
 5. Určenie platu primátora mesta (rozprava)
 6. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám