Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 16. 06. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
 6. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2021 a Správa o činnosti Dozorných rád spoločnosti mesta:
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  1. Bardbyt, s.r.o.
  2. Bapos, m. p.
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií  na rok 2022
  1. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2022
 10. Informácia o hospodárení akciových spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2021
 11. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2021
 12. Správa o súdnych sporoch
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022
 14. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022
 15. Interpelácie
 16. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám