Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 24. 03. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 31. marca 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku  mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha) (rozprava)
 8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2021 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2021
 9. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie ÚŠ 30/2022 (rozprava)
 10. Interpelácie (rozprava)
 11. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám