Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 2. 12. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 9. decembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na IV.  zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021
  2. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 (rozprava)
  3. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2020 (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) (grafická príloha)
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a roky 2023, 2024  (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2022
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2022: (rozprava)
  1. Bapos, m. p.,
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2022 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o. ,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2022 (rozprava)
 14. Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 15. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove(rozprava)
 16. Informácia o výsledku kontroly NKÚ plnenia opatrení ku kontrole majetkových účastí v obchodných spoločnostiach  v pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám