Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 09. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 24. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 07. októbra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2021 (rozprava)
  2. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2020 (rozprava)
  3. Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2021 (rozprava)
 5. Návrh na schválenie žiadostí o NFP: (rozprava)
  1. Cyklochodník na ul. Krátky rad v Bardejove“
  2. „Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove“
  3. „ Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
  4.  „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúry vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské kúpele“
 6. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu ulice „Pod Vinbargom“ (rozprava)
 7. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2021(rozprava)
 8. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2020(rozprava)
 9. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020(rozprava)
 10. Záver 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám