Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 06. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
 7. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností mesta za rok 2020 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.
  2. Bardterm, s. r. o.
  3. BTS, s. r. o.
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.Ekobard, a. s.
 8. Výročná správa o hospodárení za rok 2020 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie náv.zdr.fin.
  2. Zmena rozpočtu spoločnosti BARDBYT, s.r.o. a zmena plánu technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie, opráv a údržby majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2021
  3. Návrh na zmenu rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2021
 10. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – ZaD č. 40 (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – stanovisko k spracovaniu štúdie k prehodnoteniu ZaD ÚPN Mesta Bardejov a ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární  (rozprava)
 12. Návrh VZN Mesta o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov (rozprava)
 14. Návrh na pristúpenie Mesta  Bardejov k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny (rozprava)
 15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 (rozprava)
 16. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021 (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám