Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 03. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 19.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 25. marca 2021 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
  2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
  3. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2020 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2020
 7. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 (rozprava)
 8. Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie príspevku pre projekty(rozprava)
  1. „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ v rámci výzvy Fondu na podporu športu
  2. „Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“ a „Príprava PD cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK“ v rámci výzvy PSK – Výzva pre región pre rok 2021
 9. Voľba poslanca do funkcií člena komisií MsZ, člena rady školy a člena dozornej rady
 10. Interpelácie
 11. Záver

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám