Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 05. 05. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2019 (rozprava)
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2020 (rozprava)
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)  
 10. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2019 (rozprava)      
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019
 11. Výročná správa o hospodárení za rok 2019 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ Michala Vileca
 12. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadostí o NFP (rozprava)
  1. „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
  2. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – III. etapa
  3. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – IV. etapa
  4. „SMART Bardejov – mesto na dosah“
 14. Návrh na schválenie projektov (rozprava)
  1. „Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry a  o spolupráci pri vytvorení Športového centra pri základnej škole so Slovenským zväzom ľadového hokeja“
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2001 o určení náležitosti  miestnych daní  (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku (rozprava)
 17. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
 18. Rokovací poriadok stálych komisií MsZ – novelizácia (rozprava)
 19. Interpelácie
 20. Záver

 

 

 

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám