Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 02. 03. 2018

 

P O Z V Á N K A

na XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 12. 03. 2018 (pondelok) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2017 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017 (rozprava)
 10. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti BARDBYT, s.r.o., pre rok 2018 (rozprava)
  2. Návrh zmeny rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2018 (rozprava)
  3. Návrh Doplnku č. 12 k Zriaďovacej listine m. p. Bapos Bardejov (rozprava)
  4. Združená investícia medzi VSD, a. s. a Mestom Bardejov (rozprava)
 12. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti:
  1. Žiadosť o NFP v rámci výzvy 26/PRV/2017 na podporu investícií do lesníckych technológií (rozprava)
  2. Žiadosť o dotáciu pre projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v Bardejove“ a „Zvýšenie energetickej účinnosti v MŠ ul. Gorkého (rozprava)
 13. Návrh na schválenie prijatia úveru a zriadenie záložného práva na administratívnu budovu SČ 2884 (rozprava)
 14. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2018 – 2022 (rozprava)
 15. Technicko – organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove (rozprava)
 16. Návrh na uzavretie partnerskej spolupráce s mestom LIJIANG – Čína (rozprava)
 17. Správa o činnosti MsP za rok 2017 (rozprava)
 18. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2017 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 19. Informatívna správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ za rok 2017 (rozprava)
 20. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach MsR a MsZ, komisií MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2017 (rozprava)
 21. Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
 22. Interpelácie
 23. Záver

  

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám