Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Centrum sociálnych služieb

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb
Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov
IČO:  
DIČ:  
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.07.2015
   
tel: 054/474 64 56  - recepcia CSS
e-mail: csswolkerova@gmail.com
www: www.cssbardejov.sk
   
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Göblová, riaditeľka

 

Popis činnosti:

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) so sídlom na Wolkerovej ulici č. 11 v Bardejove vzniklo 1.7.2015. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou a jeho zriaďovateľom je Mesto Bardejov.

K zariadeniu patria:
• Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11
• Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9
• Zariadenie opatrovateľskej služby, Wolkerova 11
• Denný stacionár, Toplianska 9A
• Nocľaháreň, Kacvinského 13
• Útulok, Kacvinského 13
• Jedáleň, Wolkerova 11
• Jedáleň, Toplianska 9
• Senior centrum, Toplianska 9A
• Denné centrum, Toplianska 9A
• Denné centrum, Bardejovská Nová Ves
• Denné centrum, Dlhá Lúka.

 - Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 pdf
 - Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 pdf
 - Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 pdf

 

Zariadenie pre seniorov "Topľa" - činnosť ukončená k 30.06.2015

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov "Topľa"
Sídlo organizácie: Toplianska 1512/9, 085 73 Bardejov
IČO: 00691682
DIČ: 2020625970
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 09.01.1991
   
tel: 054/472 70 88
e-mail: zpstopla@gmail.com
www: www.zpsddbj.sk
   
Štatutárny zástupca:  

 

Popis činnosti:

Zariadenie pre seniorov "TOPĽA" bolo odovzdané do užívania dňa 31. 08. 1977. Od 1. júla 2003 je zriaďovateľom Mesto Bardejov. Poskytuje celoročný pobyt pre 100 klientov a od roku 2006 aj pobyt s dennou starostlivosťou pre 6 – 8 klientov.

Poslaním  zariadenia je poskytovať starostlivosť občanovi ktorý sa nachádza v sociálnej núdzi a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú nemôže zabezpečiť rodina alebo opatrovateľská služba.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
b) obslužné činnosti:
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
c)  ďalšie činnosti:
- podmienky na úschovu cenných vecí
- osobné vybavenie
- záujmová činnosť

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

Zariadenie sociálnych služieb "Nádej"

Zariadenie sociálnych služieb " Nádej " bolo zriadené Mestom Bardejov za účelom poskytovania sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb je umiestnené v blízkosti železničnej a autobusovej stanice v Bardejove.

Predmetom jeho činnosti je:
- poskytovanie pomoci občanom bez prístrešia.

Kapacita Zariadenia sociálnych služieb Nádej je 12 klientov nocľahárne a 12 klientov útulku. Bezproblémovú prevádzku zariadenia a dodržiavanie domového poriadku zabezpečuje dozorná služba zariadenia.

Denné centrum

Členom DC sa môže stať občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Bardejov a má zaplatený členský poplatok. Výška členského poplatku je 3 € na rok a platí sa v DC.

Činnosť v DC je rôznorodá a je prispôsobená veku, zdravotnému stavu a záujmom členov. 

Činnosť je zameraná na tieto oblasti:
- Sociálno-zdravotnú (prednášky, vychádzky do prírody, letné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk)
- Kultúrno-spoločenskú (krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kult. pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, športové súťaže a turnaje, družobné kontakty)
- Vzdelávaciu (účasť na celoživotnom vzdelávaní, charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov)

Zariadenie pre seniorov "Čergov" - činnosť ukončená k 30.06.2015

Obchodné meno: Zariadenie pre seniorov "Čergov"
Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov
IČO: 17149355
DIČ: 2020621504
Právna forma: rozpočtová organizácia
Podiel: 100%
Dátum vzniku: 01.03.1992
   
tel: 054 / 474 64 56
e-mail: cergov@post.sk
www: www.zpscergov.sk
   
Štatutárny zástupca:  

 

Popis činnosti:

Zariadenie pre seniorov „Čergov" sa nachádza na Wolkerovej ulici v Bardejove a vzniklo 1.6.1992.

Je samostatnou rozpočtovou organizáciou s pridelením: a od 1.7.2002 zriaďovateľom zariadenia je Mesto Bardejov. K zariadeniu patria Denné centrá Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka.

Do zariadenia pre seniorov, môže byť prijatá osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo osoba, ktorá poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Budova zariadenia má štyri poschodia a disponuje 58 bytmi. Kapacita zariadenia v súčasnosti je 93 miest, postupnou rekonštrukciou bytov sa kapacita zvýši na 137 miest. O prijímateľov sociálnych služieb sa stará 38 členný kolektív zamestnancov.

Klienti bývajú v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V senior klube sa vykonáva ergoterapia nachádza sa tu aj telocvičňa a rehabilitačná miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb klientov bola v priestoroch jedálne zriadená kaplnka. Súčasťou areálu je aj veľká záhrada s možnosťou posedenia, oddychu a výkonu rôznej pracovnej činnosti.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám