Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľ spolu s miestom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

MŠ Gorkého 13, Bardejov
 riaditeľ/ka: Dana Marušáková 054/472 3324
0901 713 503
ms.gorkeho13@gmail.com
MŠ Komenského 24, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Hudáková 054/472 5348
0901 713 501
ms.komenskeho24@gmail.com
MŠ Komenského 47, Bardejov
 riaditeľ/ka:  Slavka Gulová 054/472 2002
0901 713 502
ms.komenskeho47@gmail.com
MŠ Nábrežná 2, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Dana Straková 054/472 3136
0901 713 505
ms.nabrezna@gmail.com
MŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Božena Gočová-Benková 054/474 6572
0901 713 506
ms.lsvobodu@gmail.com
MŠ Nový Sad 24, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mária Cimbaľáková 054/472 2680
0901 713 504
ms.novysad@gmail.com
MŠ Lipová 37, Bardejovská Nová Ves
 riaditeľ/ka: Helena Koreňová 054/472 4004
0901 713 507
ms.bnves@gmail.com
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Milena Kravcová 0911 874 461 ZŠ
0911 544 004 MŠ
www.podvinbargom.sk
zspodvinbargom@gmail.com
ms.kukorelliho@gmail.com
Základná škola s materskou školou Pod papierňou 16A, Bardejov
 riaditeľ/ka: PaedDr. Ján Lazor 054/472 3429 ZŠ
0903 646 132 MŠ
www.zspapbj.edu.sk
zspodpapiernou@gmail.com
Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopka ul. sv. Jakuba 28, Bardejov
 riaditeľ/ka: Mgr. Jana Kolcunová 0910 852 017 cmsblvasilahopka@gmail.com

 

Aktualizoval: Jurečko MIchal Ing., 2024-07-01, 08:24, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám