Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ing. Vladimír Dušenka


Ing. Vladimír Dušenka
vedúci oddelenia výstavby
vladimir.dusenka@bardejov.sk 054 / 4862 151

Dokumenty a tlačiváKontakty

Oddelenie výstavby

 • zabezpečuje investičnú prípravu stavieb
 • zabezpečuje realizáciu stavieb
 • vypracúvanie koncepčných zámerov v rôznych oblastiach rozvojových programov a ochrany životného prostredia
 • uplatňuje požiadavky mesta na energetických dodávateľov (SPP, Vsl. vodárenská spol. KE, Vsl. energetika KE a ďaľší )

 Referát investičnej prípravy a pamiatok

 • prípravu a návrh investičných akcií v súlad s územným plánom mesta Bardejov,
 • po schválení investičnej akcie v MsZ zabezpečuje potrebnú etapu projektovej dokumentácie (štúdia, zadanie, PD pre stavebné povolenie, realizačný projekt ) s prerokovaním s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • pripravuje a zabezpečuje projekty na zabezpečenie finančných zdrojov z MVaRR SR pre obnovu bytov MPR,
 • spolupracuje a zosúlaďuje podklady a projekty pre ref. strategického rozvoja a proj. riadenia
 • vypracúva a podáva návrh na vydanie územného a stavebného rozhodnutia, zabezpečuje zosúľaďuje vypracovanie projektovej dokumentácie s platnými normami a predpismi s dotknutými orgánmi a organizáciami
 • preveruje a rieši podnety občanov a organizácií v rámci svojich kompetencií,
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania pri dodávke tovarov, služieb prác a výkonov
 • zabezpečuje v rámci prípravy stavieb rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove a zabezpečuje jeho aplikáciu v projektovej dokumentácii
 • príprava zásad pre poskytovanie príspevkov na obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok a aktualizácia prideľovania príspevkov na rekonštrukciu striech,
 • zabezpečuje vyúčtovanie dotácií a financií zo štátnych fondov,

 Referát realizácie stavieb

 • Referát zabezpečuje realizáciu investičnej výstavby v Meste Bardejov a s nimi súvisiacou agendou.
 • V rámci prípravy investičných akciízabezpečuje vstupné údaje pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
 • v priebehu spracovania PD zúčastňuje sa jej prerokovania s projektantom,
 • pripravuje podklady a spolupracuje pri spracovávaní žiadosti na poskytnutie dotácie zo štátnych fondov, ministerstiev, eurofondov, prípadne ďalších zložiek,
 • vybavovanie podnetov občanov pri zabezpečení investičnej prípravy stavieb a ich realizácii

V rámci výkonu stavebného dozoru vykonáva nasledovné činnosti

 • osvojuje si podklady na základe ktorých sa realizuje stavba, najmä PD, obsah zmluvy o dielo a obsah stavebného povolenia,
 • protokolárne odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi s určením odberových miest vody a el. energie so zabezpečením vytýčenia všetkých nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku,
 • zabezpečuje odovzdanie staveniska zhotoviteľovi,
 • zabezpečuje dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho dohľadu po dobu realizácie stavby,
 • kontroluje opodstatnenosť čerpania nákladov, vykonáva predbežnú finančnú kontrolu,
 • spolupracuje s pracovníkmi autora projektu a so zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenia prípadných chýb projektu,
 • kontroluje vecné, objemové a finančné plnenie zmluvy o dielo, kontroluje mesačné súpisy vykonaných prác a dodávok po vecnej a cenovej stránke,
 • sleduje, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov a prác, kontroluje ich výsledky a vyžaduje doklady, ktoré preukazujú kvalitu prác (atesty, protokoly apod.)
 • v priebehu realizácie stavby pripravuje podklady pre záverečné hodnotenie stavby a kolaudáciu stavby.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám