Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

JUDr. Vladimír Potičný


JUDr. Vladimír Potičný
vedúci oddelenia správy majetku
vladimir.poticny@bardejov.sk 054 / 4862 141

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Referát majetkovoprávny

 • zisťovanie majetku, spracovanie a zabezpečovanie dokumentácie o nehnuteľnom majetku mesta (geometrické plány, listy vlastníctva),
 • prejednávanie došlých žiadostí o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností na zasadnutí komisie správy majetku MsZ, následne predkladanie správ na zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • príprava a zabezpečovanie predaja nehnuteľností (pozemkov, budov, bytov),
 • uzatváranie nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách,
 • nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta,
 • zabezpečovanie znaleckých posudkov za účelom ocenenia nehnuteľností k zmluvným prevodom, prechodom, záložným právam, nepeňažným vkladom do spoločnosti,
 • vyhotovovanie a zabezpečovanie geometrických plánov,
 • zabezpečovanie podkladov ku kúpnym zmluvám
 • podávanie návrhov na vyvlastnenie nehnuteľností a príprava podkladov,
 • odovzdávanie pozemkov na tvari miesta, vytýčovanie hraníc pozemkov,
 • evidencia zmluvných vzťahov týkajúcich sa majetku mesta,
 • inventarizácia a evidencia nehnuteľného majetku mesta,
 • právne zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi verejnej a štátnej správy,
 • vedie a systematicky dopĺňa grafickú pasportizáciu nehnuteľností mesta,

 Referát hospodárenia s majetkom mesta

 • preberanie a odovzdávanie nehnuteľného majetku mesta do správy správcovským spoločnostiam,
 • kontrola výkonu správy majetku mesta u jednotlivých správcov,
 • spravovanie časti majetku mesta na oddelení,
 • evidencia na úseku správy majetku,

 Úsek lesného hospodárstva

 • ochrana a využívanie PPF,
 • evidencia lesných porastov, pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta,
 • zúčastňuje sa pri spracovaní LHP v mestských lesoch a následne kontroluje jeho dodržiavanie a každoročne vypracováva hodnotiacu správu o plnení LHP,
 • zabezpečuje obhospodárovanie mestských lesov odborným lesným hospodárom,
 • zisťuje a eviduje výskyt škodlivých činiteľov a škôd spôsobených týmito činiteľmi,
 • zabezpečuje kontrolu plnenia uzatvorených zmlúv o prenájme mestských lesov a každoročne vypracováva hodnotiacu správu o kontrole plnenia,
 • spolupracuje s orgánom štátnej správy pri vytváraní poľovných revírov na lesných pozemkoch vo vlastníctve mesta,
 • vykonáva výkon poľovného práva v režijnej časti poľovného revíru „Kamenná hora“ (starostlivosť o zver a odstrel),
 • predkladá návrhy a vedie evidenciu mestskej lesnej stráže,

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám