Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ing. Martin Nemec


Ing. Martin Nemec
vedúci oddelenia daní a poplatkov
martin.nemec@bardejov.sk 054 / 4862 191

Dokumenty a tlačiváKontakty

Oddelenie daní a poplatkov vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, príslušných všeobecne záväzných nariadení mesta Bardejov  a v súlade so zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základnými zložkami správy daní ako činnosti smerujúcej k naplneniu rozpočtu mesta sú daňové konanie a daňové exekučné konanie. Kým v daňovom konaní sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov v jednotlivých etapách daňového konania (prípravného konania, vyrubovacieho konania, vyberacieho – t. j. inkasného konania, preskúmavacieho konania), v daňovom exekučnom konanísprávca dane (poplatku) z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, peňažné plnenie uložené exekučným titulom.

Oddelenie daní a poplatkov sa člení na:

 • referát miestnych daní
 • referát miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Referát miestnych daní

 • zabezpečuje v plnom rozsahu správu miestnych daní v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v zmysle neskorších zmien a doplnkov a to: 
  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje
 • vedie evidenciu a zabezpečuje registráciu daňových subjektov
 • overuje podklady pre správne a úplne zistenie miestnej dane
 • zabezpečuje daňové konanie, vyrubovacie konanie a vykonáva daňovú kontrolu
 • vykonáva odvolacie konanie
 • zabezpečuje evidenciu daní vrátane daňových nedoplatkov
 • vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom
 • vykonáva miestne zisťovanie
 • eviduje došlú a odoslanú poštu
 • v zmysle platných predpisov zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach daňovou exekúciou
 • pripravuje podklady pre exekučné konanie vedené súdnymi exekútormi
 • prihlasuje pohľadávky v konkurznom konaní
 • vedie samostatný archív miestnych daní
 • predkladá štatistické hlásenia o miestnych daniach
 • pripravuje podklady a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach
 • pri plnení úloh spojených s miestnymi daňami spolupracuje s ostatnými oddeleniami Mestského úradu Bardejov

 Referát poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • zabezpečuje v plnom rozsahu správu poplatku v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov 
 • vedie evidenciu a zabezpečuje registráciu poplatníkov
 • overuje podklady pre správne a úplne zistenie poplatku
 • zabezpečuje daňové konanie, vyrubovacie konanie a vykonáva kontrolu vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • vykonáva odvolacie konanie
 • zabezpečuje evidenciu poplatku vrátane nedoplatkov na poplatku
 • vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom
 • vykonáva miestne zisťovanie
 • rieši podnety občanov súvisiace s odvozom komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v súčinnosti s odd. životného prostredia a firmou EKOBARD s.r.o., ktorá realizuje odvoz.
 • eviduje došlú a odoslanú poštu
 • v zmysle platných predpisov zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovou exekúciou
 • pripravuje podklady pre exekučné konanie vedené súdnymi exekútormi
 • prihlasuje pohľadávky v konkurznom konaní
 • vedie samostatný archív miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • predkladá štatistické hlásenia o poplatku
 • pripravuje podklady a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • pri plnení úloh spojených s poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spolupracuje s ostatnými oddeleniami Mestského úradu Bardejov

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám