Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Ing. Dagmar Mačejovská


Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií
dagmar.macejovska@bardejov.sk 054 / 4862 176

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Referát rozpočtu a účtovníctva

 • na úseku rozpočtovníctva zodpovedá za:
  • financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
  • kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a finančných plánov
  • spracované ekonomické analýzy pre zostavenie rozpočtu a plánov pre budúce obdobia, navrhuje
  • v spolupráci s oddeleniami mestského úradu podrobný rozpočet a finančné plány
  • zmeny rozpočtu, rozpočtové opatrenia a vedie o nich evidenciu
  • opatrenia na zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu a na odstránenie nedostatkov
  • finančné zabezpečenie nových a rozpočtom nezabezpečených úloh
 • na úseku finančných operácií zodpovedá za:
  • spravovanie finančného majetku mesta a to:
   • peniaze na účtoch v bankách
   • cenné papiere,
   • ostatné ceniny,
  • finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhuje spôsob rozdelenia prebytku, resp. vyrovnanie schodku hospodárenia
  • zúčtovanie cestovných náhrad v zmysle zákona

Referát zabezpečuje:

 • platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov, vykonáva kontrolu bankových, účtovných a pokladničných dokladov
 • spoluprácu s daňovým úradom v Bardejove a Obvodným úradom v Bardejove
 • spoluprácu s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej, zriaďovania účtov, dispozičných oprávnení, podpisových vzorov a iných úloh, ustanovených právnymi predpismi a pokynmi v oblasti  hospodárskych dispozícií
 • vykonávanie dispozícií s fondami, tvorenými v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta

na úseku účtovníctva zodpovedá za:

 • vedenie účtovníctva podľa platnej účtovnej osnovy a zostavuje účtovné výkazy mesta
 • vedenie evidencie o majetkových účastiach mesta a ostatných cenných papierov
 • vedenie účtovníctva o pohybe majetku v správe mesta

zabezpečuje:

 • a usmerňuje vedenie účtovníctva, zostavovanie účtovných výkazov v organizáciách, zriadených mestským zastupiteľstvom, preveruje u nich stav a vedenie účtovníctva a účtovného výkazníctva,  navrhuje a vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • a zostavuje číselné podklady pre záverečný účet mesta
 • spoluprácu s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR v oblasti rozpočtu a účtovnej evidencie
 • sledovanie a účtovanie dotácií zo ŠR
 • inventarizácia záväzkov a pohľadávok
 • vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie

 Referát mzdovej účtárne

 • zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania
 • zabezpečovanie a spracovanie mzdovej agendy
 • príprava podkladov pre komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend
 • odborná príprava dokladov potrebných pre spracovanie mzdovej agendy a ich odosielanie iným inštitúciám
 • komunikácia s internými a externými organizačnými zložkami zamestnávateľa a ďalších inštitúcií

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám