Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Mgr. Eva Barbuľaková 


Mgr. Eva Barbuľaková
vedúca oddelenia školstva a športu
eva.barbulakova@bardejov.sk 054 / 3811 800

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Oddelenie školstva a športu

 • vykonáva štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení,
 • zabezpečuje vytváranie podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
 • vykonáva metodicko-hospodársku správu školských a predškolských zariadení, vedie príslušnú agendu a spolupracuje s orgánmi štátnej správy na zverenom úseku,
 • zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • vedie agendu žiadosti o finančné prostriedky v rámci poskytovania dotácií mesta jednotlivým telovýchovným jednotám a organizáciám v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta

 l. Základné školy

 • pripravuje podklady k žiadostiam na úpravu v sieti škôl, prípadne na zriadenie alebo zrušenie základnej školy
 • pripravuje podklady pre výkon rozhodnutí v druhom stupni za riaditeľa základnej školy
 • spracováva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi na úseku školstva
 • spracováva podklady k rozpočtom základných škôl a sleduje čerpanie rozpočtov (prípadne návrhy na zmeny)
 • spracováva plán opráv a údržby škôl a rieši poruchy a havarijné stavy školských budov a zriadení
 • pripravuje a realizuje výberové konania na riaditeľa školy a pripravuje podklady na menovanie alebo odvolanie riaditeľov školy
 • pripravuje podklady na zmeny v školských obvodoch pre plnenie povinnej školskej dochádzky
 • vytvára podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
 • koordinuje a organizuje rôzne podujatia, výstavy a súťaže.

 2. Materské školy

 • pripravuje podklady k žiadostiam na úpravu v sieti škôl, prípadne na zriadenie alebo zrušenie materských škôl
 • pripravuje podklady pre výkon rozhodnutí v druhom stupni za riaditeľa materskej školy
 • personálne zabezpečuje prevádzku materských škôl
 • organizuje a riadi prevádzku materských škôl a systém údržby materských škôl
 • spracováva podklady k rozpočtom materských škôl a sleduje čerpanie rozpočtov, prípadne návrhy zmien v rozpočtoch
 • spracováva dodávateľsko-odberateľské zmluvy
 • vybavuje sťažností a petície
 • vedie evidenciu žiakov, evidenciu dochádzky žiakov a evidenciu poplatkov rodičov.

 3. Oblasť športu

 • poskytuje informácie o telovýchovných aktivitách škôl a športových subjektov
 • spracováva žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 68
 • spracováva dokumentáciu pri prideľovaní hodín športovým subjektom na mestských športoviskách
 • pripravuje a spracováva zmluvy na pridelenie dotácií
 • koordinuje a pomáha pri príprave najrôznejších školských športových podujatí.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám