Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Vážení občania,

osvojenie si základných vedomosti obyvateľstva o spôsoboch a postupoch, ktoré v prípade potreby pomôžu chrániť život, zdravie a majetok sú prioritou civilnej ochrany.

Za plnenie úloh CO (civilnej ochrany) podľa NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstva, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické (PO) a fyzické osoby (FO).

Podľa uvedeného zákona FO má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

FO sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh CO osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnych udalosti. Našou snahou je, aby sa na základe informácii o systéme úloh a opatrení CO dostali čo najširšiemu okruhu občanov.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

♦ živelná pohroma: je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl (povodne, víchrice, zosuvy pôd, snehové kalamity, rozsiahle námrazy, zemetrasenia).

♦ havária: je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu ničivých faktorov (výbuchy, požiare, úniky nebezpečných látok vrátanie následnej kontaminácie územia, pôdy, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov  pitnej vody, podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, diaľkovodov).

katastrofa: je mimoriadna udalosť, pri ktore dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie (veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok).

♦ teroristický útok: je mimoriadna udalosť, pri ktorej sú napadnuté objekty sústreďujúce spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva. Na teroristický útok môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály.

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození:

◙ Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám