Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Problematiku miestnych daní a poplatkov upravuje zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon stanovuje základné rámcové pravidlá v oblasti miestnych daní (t. z. ktoré dane môžu obce vyberať, čo je predmetom jednotlivých daní, kto je daňovníkom a pod.) a predstavuje akési právne mantinely, v rámci ktorých sa môžu obce pri výkone správy miestnych daní a poplatkov „pohybovať“. Konkrétne náležitosti jednotlivých daní, ako sú sadzby daní, termíny splátok daní, rozsah úľav a oslobodení od platenia daní, resp. poplatkov, podmienky, za ktorých si možno úľavy uplatniť a pod. si stanovujú jednotlivé obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.

Mesto Bardejov v súlade ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. zaviedlo na svojom území miestne dane a miestny poplatok.

Náležitosti miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov upravujú dve všeobecne záväzné nariadenia a to:
- VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov,
- VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní.

Daň z nehnuteľností

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Každý daňový subjekt, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt), je povinný do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (tzv. riadne daňové priznanie) a to podľa stavu k 1. januáru. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností daňovník predkladá fotokópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti s pečiatkou vkladu do katastra (napr. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.) a fotokópiu listu vlastníctva. Ak v priebehu zdaňovacieho obdoba daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. schválenie príklepu súdom, resp. udelenie príklepu pri dobrovoľných dražbách).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkom, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obava manželia, ktorí za daň ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Čiastkové priznanie

Ak u daňovníka, ktorý už v minulosti podal riadne daňové priznanie, dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. nadobudnutie nových nehnuteľností, zánik vlastníctva, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia apod.), je povinný podať tzv. čiastkové daňové priznanie a to do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému (riadnemu) priznaniu k dani z nehnuteľností.

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkového priznania k tejto dani môže daňovník podať opravné priznanie.

Ak daňovník zistí, že v riadnom, resp. čiastkovom priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, je povinný podať dodatočné priznanie, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Vyrubenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane

Daň z nehnuteľností je splatná jednorázovo v prípade, ak ročná vyrubená daň nepresahuje 100 €, alebo v dvoch rovnakých splátkach, ak ročná vyrubená daň presahuje 100 € a to v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

1. Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v druhovom členení podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. Pri zdaňovaní pozemkov príslušnou sadzbou dane je určujúce zaradenie pozemku podľa správy katastra, prípadne evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch stavebné povolenie. Pre zaradenie do pozemku kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

Výpočet dane

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa článku 3 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

a) Základom dane u ornej pôdy a trvalých trávnych porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov takto:

Katastrálne územie                             orná pôda                       trvalé trávne porasty

Bardejov                                             0,2937 €/m²                          0,0388 €/m²

Bardejovská Nová Ves                       0,2844 €/m²                           0,0355 €/m²

Dlhá lúka                                           0,1829 €/m²                           0,00295 €/m²

b) Základom dane u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. 4,64 €/m².

c) Základom dane u lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (t. j. Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 489/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku). Ak daňovník hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, stanovuje správca dane v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu pozemku na 0,15 €/m.

d) Základom dane u stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku stanovenej správcom dane v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. na 25 €/m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená správcom dane nasledovne:

 1. 1,12 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
 2. 1,12 % za záhrady,
 3. 1,12 % za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 4. 1,12 % za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 5. 1,12 % za stavebné pozemky.

2. Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. To znamená, že daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona. Nezdaňujú sa napríklad niektoré líniové stavby, inžinierske stavby, rôzne panelové cesty, vybetónované spevnené plochy na skladovanie, spevnené odstavné plochy, silážne jamy, bazény, komíny a podobne, pretože nemajú podlažie.

Výpočet dane

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa článku 4 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri viacpodlažných stavbách sa daň vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby nezapočítava prvé nadzemné podlažie (prízemie).

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane (pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby) a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby.

Základ dane

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane zo stavieb je stanovená správcom dane nasledovne:

 1. 0,40 €/m² za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. 0,42 €/m² za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 1,00 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 1,00 €/m² za samostatne stojace ,
 5. 0,70 €/m² za stavby hromadných garáží,
 6. 0,56 €/m² za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 2,66 €/m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 4,00 €/m² za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 9. 2,35 €/m² za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich skupinách.

Pri viacpodlažných stavbách správca určil v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. príplatok 0,10 €/m² za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

3. Daň z bytov

Daňou z bytov sa zdaňujú byty a nebytové priestory v bytových domoch, v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Základné pojmy, ktoré sú platné aj na účely zákona č. 582/2004 Z. z. vymedzuje zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyššie citovaného predpisu bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty, v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie (napr. na podnikanie), sa považuje za nebytový priestor.

Výpočet dane

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov podľa článku 5 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z bytov za byty na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,40 €.

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome je:

 1. 0,42 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
 2. 1,00 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
 3. 4,00 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

Daň za psa

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní).

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového psa, úhyn psa, predaj, darovanie a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná jednorázovo v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane za jedného psa je:

 1. 36 € v Bardejovských Kúpeľoch, pokiaľ je to v súlade so štatútom a v bytových domoch na území mesta,
 2. 23 € v MPR,
 3. 18 € v rodinných domoch v ostatných častiach a uliciach mesta,
 4. 36 € za psa držaného v rekreačných chatách a podobných zariadeniach,
 5. 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe osamelo žijúcich dôchodcov nad 70 rokov, ktorých jediným zdrojom príjmov je dôchodok,
 6. 5 € za psa vo vlastníctve alebo držbe členov Kynologického klubu Bardejov.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).

Osobitným užívaním verejného priestranstva v podmienkách Mesta Bardejov v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení nehorších predpisov je:
a) umiestnenie stavebného zariadenia, stavebného materiálu, lešenia, kontajnera, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia na vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska pri stavebných a rekonštrukčných prácach,
b) umiestnenie letnej terasy,
c) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb,
d) umiestnenie prenosnej garáže,
e) státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve,
f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, drobných zábavných zariadení (kolotočov, strelníc, hojdačiek atď.) a iných atrakcií,
g) umiestnenie pohyblivých reklamných tabúľ (pútačov),
h) iný záber verejného priestranstva.

Státím motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve na účely citovaného všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve na základe povolenia za účelom poskytnutia služby a to na čas nevyhnutne potrebný na poskytnutie predmetnej služby.

Iným záberom verejného priestranstva sa na účely citovaného všeobecne záväzného nariadenia rozumie umiestnenie akejkoľvek vyššie neuvedenej hnuteľnej veci na verejnom priestranstve na základe povolenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sieti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva sú daňovníci povinní správcovi dane oznámiť svoj zámer (predložiť vyplnenú prihlášku k vyrubeniu dane) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Daň sa vyrubí rozhodnutím a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia s výnimkou dane za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb, dane za umiestnenie garáží a dane za státie motorového vozidla na vyhradenom verejnom priestranstve, kedy je daň splatná v termínoch do 31. marca, do 31. júla a do 30. novembra príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ukončenie osobitného užívania príp. zmeny je daňovník povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Od dane je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva:
- pri kultúrnych a športových podujatiach usporiadaných na verejnom priestranstve bez vstupného,
- pri podujatiach, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
- pri podujatiach, ktorých organizátorom sú zdravotnícke alebo sociálne zariadenia, školské zariadenia, mestské rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský Červený kríž, občianske združenia, ktorých cieľom podľa stanov je ochrana prírody a krajiny

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta.

Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné ubytovanie poskytuje.

Sadzba dane

Sadzba dane je 1,50 € za osobu a prenocovanie. Sadzba dane u osôb v hmotnej núdzi a pre osoby, ktoré sa prechodne ubytujú v ubytovacom zariadení na základe liečebného poukazu typu A je 0,10 € za osobu a prenocovanie.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodený/á:

 • študent študujúci na území mesta Bardejov prechodne ubytovaný v študentskom domove
 • osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň za ubytovanie vyrubí správca dane rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný podať oznámenie na predpísanom tlačive o prevádzkovaní zariadenia do 30 dní odo dňa začatia činnosti na oddelení daní a poplatkov a vyplniť registračný list k dani za ubytovanie. Zároveň je prevádzkovateľ povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, prípadne iný doklad, na základe ktorého prevádzkovateľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.

Ak príde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na predpísanom tlačive správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Prevádzkovateľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu a sídla.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predkladať správcovi dane mesačný výkaz o počte prenocovaní do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a to aj v prípade, ak mu v príslušnom kalendárnom mesiaci nevznikla daňová povinnosť.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane

Sadzba dane za predajné automaty je:
a) 60 € za jeden predajný automat a kalendárny rok,
b) 100 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak automat ponúka alkoholické nápoje alebo tabakové výrobky.

Oslobodenie od dane

Oslobodené od dane sú predajné automaty:
a) umiestnené v priestoroch základných a stredných škôl v období letných prázdnin (júl, august), okrem automatov umiestnených v priestoroch študentských domovov,
b) vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za predajné automaty a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového automatu, vyradenie automatu z prevádzky a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za predajné automaty najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná jednorázovo v prípade, ak ročná vyrubená daň nepresahuje 200 €, alebo v dvoch rovnakých splátkach, ak ročná vyrubená daň presahuje 200 € a to v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavne hry.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je:
a) 80 € za bowlingovú dráhu a kalendárny rok,
b) 50 € za ostatné nevýherné hracie prístroje a kalendárny rok.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani

Daňovník je povinný podať daňová priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňovník už podal riadne daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje a v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti majúce vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. kúpa nového prístroja, vyradenie prístroja z prevádzky a pod.), je povinný podať čiastkové daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane a platenie dane

Daň sa vyrubuje rozhodnutím a je splatná jednorázovo v prípade, ak ročná vyrubená daň nepresahuje 160 €, alebo v dvoch rovnakých splátkach, ak ročná vyrubená daň presahuje 160 € a to v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatníkom za odpady je:

 • fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť nachádzajúcu sa na území mesta alebo jeho časti na účely podnikania.

Pri vyrubení poplatku pre fyzické osoby – obyvateľov vychádza správca poplatku z údajov evidencie ohlasovne, inak z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania platobného výmeru. Ak má fyzická osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak má fyzická osoba v obci trvalý (alebo prechodný) pobyt a súčasne je osobou oprávnenou na podnikanie a miestom jej podnikania je miesto jej trvalého (alebo prechodného) pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého (alebo prechodného) pobytu.

Každá právnická a fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území mesta Bardejov je povinná uzavrieť zmluvu s poverenou organizáciou (EKOBARD, a.s.) o podmienkach zhromažďovania, zberu a likvidácie komunálnych odpadov (týka sa to aj podnikateľov, ktorí prevádzkujú svoju činnosť v prenajatých priestoroch, ak nepreukážu nájomnou zmluvou, že v cene nájomného je zahrnutý aj poplatok za TKO, samozrejme za predpokladu, že vlastník nehnuteľnosti má uzatvorenú zmluvu s poverenou organizáciou). V tejto zmluve si producent odpadu dohodne so zodpovednými pracovníkmi poverenej organizácie počet a druh zberných nádob na komunálny odpad, ich umiestnenie a frekvenciu odvozu.

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho je poplatník povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.       

Vyrubenie poplatku

Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť poplatku

Poplatok u fyzických osôb - obyvateľov je splatný jednorázovo ak ročný vyrubený poplatok nepresahuje sumu 50 €, alebo v dvoch pravidelných splátkach, ak ročný vyrubený poplatok presahuje sumu 50 € a to v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Poplatok u podnikateľov je splatný jednorázovo ak ročný vyrubený poplatok nepresahuje sumu 350 €, alebo v dvoch pravidelných splátkach, ak ročný vyrubený poplatok presahuje sumu 350 € a to v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby je 0,0822 € za osobu a kalendárny deň (t.j. 30,00 € na osobu a rok).

Sadzba poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby a podnikateľov je:

 1. 0,0185 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom do 1100 l (t. j. 105,82 € ročne pri nádobách s objemom 110 l – tzv. KUKA a frekvencii vývozu 1 x týždenne)
 2. 0,115 € za 1 liter komunálnych odpadov pre zberné nádoby s objemom 1100 l (t. j. 657,80 € ročne pri nádobách s objemom 1100 l a frekvencii vývozu 1 x týždenne).

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady je 0,020 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Oslobodenie od poplatku

Od platenia poplatku sú oslobodení poplatníci za obdobie, v ktorom sa preukázateľne zdržiavajú alebo zdržiavali:

 1. v zahraničí,
 2. mimo miesta trvalého pobytu z dôvodu výkonu zamestnania a ktorí súčasne preukážu platenie poplatku v inej obci za uvedené obdobie,
 3. vo výkone trestu odňatia slobody.

Podmienkou na odpustenie poplatku je predloženie hodnoverných dokladov, ktoré jednoznačne preukazujú tieto skutočnosti a to:

 1. doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie tuzemského zamestnávateľa o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, zmluva o poistení v zahraničí, víza, pracovné povolenie a pod.,
 2. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie alebo potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt a fotokópia rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci,
 3. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody.

Vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť správcovi poplatku do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdoba. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Poplatníci, ktorí predložia uvedené doklady po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku.

Poplatník si môže uplatniť nárok na odpustenie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Zníženie poplatku

Poplatok vypočítaný podľa základnej sadzby sa vynásobí koeficientom 0,3 pri:

 1. osobách, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov,
 2. osobách, ktoré sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiavajú mimo mesta Bardejov z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom,
 3. osobách, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie.

Osoby uplatňujúce si nárok na zníženie poplatku sú povinné preukázať správcovi poplatku doklady odôvodňujúce použitie príslušného koeficientu do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia a to:

 1. osoby, ktoré pracujú mimo mesta Bardejov pracovnú zmluvu, resp. potvrdenie od zamestnávateľa vydané v príslušnom zdaňovacom období,
 2. osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a preukážu platenie poplatku v inej obci za určené obdobie, doklad o úhrade poplatku v inej obci za určené obdobie a fotokópiu rozhodnutia o vyrubení poplatku v inej obci.

Potvrdenie o návšteve školy sú povinný predložiť len žiaci alebo študenti navštevujúci školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Žiak alebo študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky si uplatní nárok na zníženie poplatku podaním žiadosti u správcu poplatku bez povinnosti preukázania príslušných dokladov.

Poplatníci, ktorí doručia potvrdenie na úľavu poplatku po 31. januári príslušného zdaňovacieho obdobia, sú povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku.

Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie poplatku najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

Vyššie uvedené doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku z viacerých dôvodov podľa ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady súčasne, uplatní sa zníženie poplatku najvýhodnejšie pre poplatníka.

Vrátenie poplatku

Poplatok alebo jeho pomerná časť sa na základe žiadosti vráti poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Žiadosť o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti si poplatník uplatní na predpísanom tlačive správcu poplatku.

Dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je napr. doklad o zmene trvalého pobytu, doklad o zmene prechodného pobytu, potvrdenie od zamestnávateľa o výkone práce mimo miesta trvalého pobytu, úmrtný list, doklad o hospitalizácií v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnych služieb, ukončenie užívania nehnuteľností a pod.

Platenie miestnych daní a poplatkov

Miestne dane a poplatky, resp. ich splátky je daňovník (poplatník) povinný zaplatiť najneskôr v deň splatnosti. Platbu môže realizovať:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane
b) v hotovosti:
1. poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane
2. do pokladnice Mestského úradu (len pri platbách do 300 €).

aktualizované 09.02.2018

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám