Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Nahlásenie nelegálnej skládky

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Mestskom úrade v Bardejove.

Potrebné doklady
- Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu

Vybavuje - MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel. 054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • VZN č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
 • VZN č. č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov
 • VZN č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov

Vyjadrenie k programu odpadového hospodárstva

Každý pôvodca odpadu je podľa zákona o odpadoch povinný vypracovávať vlastný POH (program odpadového hospodárstva) a to s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť.

Za pôvodcu odpadu pre účely vypracovávania POH sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pri vypracovávaní POH je pôvodca odpadu povinný predložiť POH a požiadať o vyjadrenie Mesto Bardejov.

Potrebné doklady
- Žiadosť o vyjadrenie k POH
- Vlastný program odpadového hospodárstva

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.: 054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov

Súhlas na povolenie / zriadenie / uvedenie do prevádzky MZZO

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia - Mesto Bardejov o súhlas na umiestnenie MZZO na území mesta.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o súhlas na zriadeniu/zmene/užívaniu stavby MZZO
 • Projektová dokumentácia riešiaca malý zdroj znečistenia ovzdušia
 • Preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady ((Zákon č. 478/2002 Z.z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší))

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:   054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: do 30 dní

Správny poplatok: bez poplatku

Súvisiace predpisy:

 • VZN č.10/1993 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

Výrub dreviny

Výrub dreviny povoľuje, na základe písomnej žiadosti, príslušný orgán ochrany prírody - Mesto Bardejov. Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :
    a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
    b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
    c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách 76a) a záhradkárskych osadách,
    d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody 77) na majetku,
    e) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78)
    f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
    g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
    h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
    i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom 78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
    j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 • list vlastníctva na pozemky, ktorých sa táto žiadosť týka
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)
 • kópia katastrálnej mapy alebo iného dokladu, umožňujúcemu identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením drevín, ktorých sa žiadosť o výrub týka
 • doklad o zaplatení správneho poplatku, fyzická osoba - 10,00 €, právnická osoba - 100,00 €
 • Ďalšie predpísané údaje a doklady (Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Vybavuje: MsÚ v Bardejove - oddelenie životného prostredia

Kontakt:
tel.:  054/ 4862 163
e-mail: zivotne@bardejov.sk

Doba vybavenia: 30 - 60 dní

Správny poplatok: Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

Súvisiace predpisy:

 • VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov
 • VZN č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám