Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Sociálna pomoc a sociálna ochrana sú súčasťou starostlivosti mesta o potreby svojich obyvateľov. Samospráva ju vykonáva pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a keď si nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Mesto Bardejov v zmysle § 17 Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len JDHN) občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov.

O JDHN môže občan požiadať, ak spĺňa podmienky stanovené Smernicou primátora mesta o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a:
- má trvalý pobyt v meste Bardejov
- plní si platobné povinnosti voči mestu (nájom, miestne dane a poplatky a pod.)
- má právoplatné Rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že je v hmotnej núdzi

JDHN je nenároková sociálna pomoc.

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/486 2107

Bývanie

Každý občan, ktorý má na území mesta Bardejov trvalý pobyt, môže sa na sociálne oddelenie obrátiť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení bývania, ak chce požiadať:
- o pridelenie mestského nájomného bytu
- o prechod nájmu bytu
alebo chce riešiť zmenu týkajúcu sa bývania a požiadať:
- o podnájom mestského nájomného bytu po dohode s nájomcom
- o kúpu mestského bytu
- o vzájomnú výmenu mestských nájomných bytov.

Vykonávanie všetkých zmien týkajúcich sa bývania sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou.

Základné podmienky pre prideľovanie nájomných bytov upravuje VZN mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/486 2106

Sociálne služby poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

1.1.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu môže občan s trvalým pobytom v meste Bardejov požiadať na predpísanom tlačive.

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive. Občan má možnosť požiadať Mesto Bardejov o tieto sociálne služby:
- opatrovateľskú službu
- umiestnenie v zariadení pre seniorov
- umiestnenie v dennom stacionári
- umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/486 2101

Príspevok na stravovanie dôchodcov

Jednou z výhod sociálnej pomoci poskytovaných nad rámec zákona, je poskytovanie finančného príspevku na spoločné stravovanie. Zabezpečenie stravovania je sociálna služba, ktorú mesto poskytuje pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodkov.

Záujemca, ktorý má záujem o príspevok na stravovanie, môže osobne požiadať na sociálnom oddelení Mestského úradu v Bardejove (dvorná čast B, prízemie, č. dv. 21) príspevok na stravovanie do týchto zariadení:

 • Jedáleň Zariadenia pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11
 • Jedáleň Zariadenie pre seniorov „Topľa“, Toplianska 9
 • Reštaurácia Daniel Restaurant, Komenského 5726 (AB-čko) 
 • Reštaurácia Arkáda, Ťačevská 1639/38 A 
 • Reštaurácia ASTRA, Partizánska 2635 
 • Jedáleň Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Majer 5 (Dlhá Lúka)
 • Ľudová jedáleň, Nábrežná ul.
 • Reštaurácia Hotel Artin, Fučíkova 25
 • Jedáleň HASPPO, Slovenská 5
 • Reštaurácia Stará krčma, L. Benku 199 (Bard. Nová Ves)
 • Bufet ČK+, Sv. Jakuba 33

Povinnou prílohou žiadosti je doklad o aktuálnej výške dôchodku.

Finančný príspevok sa poskytuje v zmysle Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta.

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/486 2106

Dotácia neziskovým združeniam a organizáciám

Mesto pri svojej rozsiahlej činnosti podporuje aj aktivity neziskových organizácii a občianskych združení a to formou poskytovania dotácii. Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej mesto nie je zakladateľom a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktorý pôsobí a vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.

Na základe písomnej žiadosti (konkrétneho projektu – na predpísanom tlačive) mesto môže poskytnúť finančnú dotáciu len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Podmienky poskytnutia dotácii sú stanovené vo VZN mesta Bardejov č. 68/2005 o poskytovaní dotácií a v Zásadách na realizáciu ustanovení VZN č. 68/2005 o poskytovaní dotácií.

Bližšie informácie na tel. čísle: 054/486 2106

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám