Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Vydanie matričných dokladov - rodných, sobášnych a  úmrtných listov

 • matričný úrad vydá doklad po predložení občianskeho preukazu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (§ 18 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách).

Poplatok: 7 eur za každý ďalší výpis (zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

Nahliadnutie do matriky za každý zväzok 3 eur.

Lehota na vybavenie: na počkanie

 • matričný doklad s viacjazyčným štandardným formulárom pre krajiny EÚ, v úradnom jazyku krajín EÚ

Poplatok: 14 eur za každý doklad

Narodenie dieťaťa

Vybavenie rodného listu pri narodení dieťaťa

Od 1.7.2022 už nie je povinné podkladať v pôrodnici sobášny list rodičov

Rodičia novonarodeného dieťaťa (zosobášení, alebo určili otcovstvo pred narodením dieťaťa a slobodná matka) môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky:

-obaja rodičia alebo slobodná matka podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa na pôrodnici. V prípade, že otec dieťaťa nepodpíše dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici musí prísť osobne na matričný úrad, predloží občiansky preukaz a podpíše dohodu o mene a priezvisku  na matrike. Matrika vydá rodný list dieťaťa.

 • nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením predložia: - občianske preukazy, pričom sa dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok orozvode, vdova predloží úmrtný list bývalého manžela)
 • ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky - otcovstvo potom je možné zaprieť na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa

Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR, je možné urobiť dohodu o mene dieťaťa ešte pred jeho narodením a to vyhlásením na matričnom úrade. Zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine

Lehota na vybavenie: na počkanie a bez poplatku

Uzavretie manželstva

 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva snúbencami, ktorí chcú uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu alebo orgánom cirkvi musia byť prítomní obaja snúbenci.

Občania SR predložia tieto doklady:

 • občianske preukazy snúbencov
 • rozvedení snúbenci predložia právoplatný rozsudok orozvode
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu opovolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva okrem vyššie uvedených dokladov

 • rodný list
 • doklad osobnom stave, nie starší ako šesť mesiacov zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách

Cudzojazyčné doklady sa predkladajú preložené do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom SR a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Miesto podania žiadosti snúbencami

 • Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom štátu  v Bardejove vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci  matričnom úrade v Bardejove.

Sobášne dni sú štvrtok a sobota určené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove. Mimo sobášnych dní je možné uzavrieť manželstvo  za poplatok. Ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom cirkvi žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 100 eur

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR  pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt - 30 eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby - 30 eur

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280 eur

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti -  100 eur

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt -  280 eur

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

K oznámeniu o prijatí skoršieho priezviska po rozvode je potrebné predložiť:

 • rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • lehota na oznámenie je trojmesačná po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva
 • oznámenie sa podáva na matričnom úrade, kde bolo rozvedené manželstvo uzavreté

Bez poplatku

Úmrtie občana

Vybavenie úmrtia nebohého, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Bardejov

Je potrebné predložiť tieto doklady:

 • list oprehliadke mŕtveho 2x, vystaveného prehliadajúcim lekárom
 • občiansky preukaz nebohého

Lehota na vybavenie: bez poplatku a na počkanie

Zápis matričnej udalosti občana SR, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky možno podať na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan SR trvalý pobyt.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky 15 eur

Predkladá tieto doklady:

 • cudzozemský matričný doklad preložený súdnym tlmočníkom do jazyka slovenského
 • občiansky preukaz prípadne cestovný pas
 • občania, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu oudelení ŠO SR

Zoznam prekladateľov je uverejnený na stránke www.justice.gov.sk/prekladatelia

Lehota na vybavenie: do troch mesiacov a bez poplatku

Zápis do Osobitnej matriky v Bratislave sa vykonáva do troch mesiacov.

Osvedčovanie

Osvedčovanie podpisov a listín

 • k osvedčeniu podpisu je potrebná osobná prítomnosť osoby, ktorej sa podpis osvedčuje a platný občiansky preukaz.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné predložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz osoby, ktorá žiada o osvedčenie

 Obec nevykonáva osvedčenie

 • listín, ktoré majú byť použité v cudzine
 • občianskych preukazov, služobných preukazov, technických preukazov a pod.
 • geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
 • listín, na ktoré je potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak sa listina nezhoduje s originálom
 • listín v inom ako štátnom jazyku, nevzťahuje sa na český jazyk

Poplatok: zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Osvedčenie podpisu na listine za každý podpis - 2 eur

Osvedčenie fotokópie za každú stranu - 2 eur

Český text - 4 eur

Upozornenie:  Posledného klienta vybavíme 15 minút pred koncom úradných hodín.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám