Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

     Motívom zavedenia miestneho poplatku za rozvoj je narastajúca výstavba, ktorá vyvoláva potrebu budovania ďalšej infraštruktúry, čo predstavuje tlak na výdavky v rozpočtoch jednotlivých samospráv. Tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, bude príjem z tohto jednorazového poplatku slúžiť ako zdroj (resp. jeden zo zdrojov) na jej vybudovanie.

 

Predmet poplatku

     Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba, ktorá je ohlásená stavebnému úradu, na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá je dodatočne povolená. Takáto stavba je predmetom poplatku za podmienky, že je uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby

Predmetom poplatku za rozvoj nie je:

 • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorých sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
 • stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orna pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1000 m²,
 • stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1500 m²
 • stavba alebo časť stavby:
  1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately,
  2. zdravotníckeho zariadenia,
  3. slúžiaca materským školám, a základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie na verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
  4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
  5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a  náboženských spoločností registrovaných štátom,
  6. slúžiaca na obranu štátu,
  7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a  kultúrneho strediska,
  8. slúžiaca na športové účely,
  9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

     Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

 

Poplatník

     Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

     Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj, alebo štát, ktorá ako stavebník uskutočňuje stavbu na svojom území.

 

Základ poplatku

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m², pričom za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Pre určenie výmery sú dôležité údaje z projektovej dokumentácie, na základe ktorej bolo stavebné povolenie vydané.

 

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za rozvoj za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území mesta pre jednotlivé stavby je ustanovená nasledovne:

 1. 5,00 € pre stavby na bývanie,
 2. 5,00 € pre stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 5,00 € pre priemyselné stavby a využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 4. 10,00 € pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 5. 5,00 € pre ostatné stavby.

Výpočet  poplatku

Poplatok sa vypočíta vynásobením základu dane zníženého o 60 m² a sadzby poplatku, ktorá zodpovedá účelu budúceho využitia stavby.

Príklad: Výpočet poplatku si môžeme názorne ilustrovať na príklade výstavby rodinného domu s výmerou podlahovej plochy v nadzemných podlažiach stavby 180 m². Znížený základ dane pre výpočet poplatku bude 120 m² (180 – 60) a pri sadzbe poplatku pre stavby na bývanie vo výške 5 € za každý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby bude výška poplatku za rozvoj 600 € (120 x 5).

 

Vyrubenie a splatnosť poplatku

     Poplatok za obec vyrubuje obec rozhodnutím a je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach.

 

Použitie výnosu

Poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu obce. Výnos z  poplatku za rozvoj je možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou (vrátane majetkovoprávneho vyrovnania pozemku na tento účel):

 • zariadenia starostlivosti o  deti,
 • slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a  kultúrnych služieb,
 • sociálneho bývania,
 • školského zariadenia a  zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
 • zdravotníckeho zariadenia,
 • verejne prístupného parku, súvisiacej s úpravou verejnej zelene,
 • miestnej komunikácie, parkovacích plôch a  technickej infraštruktúry,
 • opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

     Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala. Mesto Bardejov všeobecne záväzným nariadením určilo, že výnos z poplatku alebo jeho časť sa môže použiť v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti obce.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám