Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

     Každý daňový subjekt, ktorý v  priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt), je povinný do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (tzv. riadne daňové priznanie) a to podľa stavu k 1. januáru. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností daňovník predkladá fotokópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti s pečiatkou vkladu do katastra (napr. kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.) a fotokópiu listu vlastníctva. Ak v priebehu zdaňovacieho obdoba daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. schválenie príklepu súdom, resp. udelenie príklepu pri dobrovoľných dražbách).

     Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkom, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obava manželia, ktorí za daň ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

Čiastkové priznanie

Ak u daňovníka, ktorý už v minulosti podal riadne daňové priznanie, dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku jeho daňovej povinnosti (napr. nadobudnutie nových nehnuteľností, zánik vlastníctva, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, vydanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia apod.), je povinný podať tzv. čiastkové daňové priznanie a to do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému (riadnemu) priznaniu k dani z nehnuteľností.

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

     Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkového priznania k tejto dani môže daňovník podať opravné priznanie.

      Ak daňovník zistí, že v riadnom, resp. čiastkovom priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane, je povinný podať dodatočné priznanie, najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

 

Vyrubenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Splatnosť dane

Daň z nehnuteľností je splatná jednorázovo v prípade, ak ročná vyrubená daň nepresahuje 100 €, alebo v dvoch rovnakých splátkach, ak ročná vyrubená daň presahuje 100 € a to v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v druhovom členení podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. Pri zdaňovaní pozemkov príslušnou sadzbou dane je určujúce zaradenie pozemku podľa správy katastra, prípadne evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch stavebné povolenie. Pre zaradenie do pozemku kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

Výpočet dane

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa článku 3 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

a) Základom dane u ornej pôdy a trvalých trávnych porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1 m² uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov takto:

Katastrálne územie orná pôda trvalé trávne porasty
Bardejov 0,2937 €/m2 0,0388 €/m2
Bardejovská Nová Ves 0,2844 €/m2 0,0355 €/m2
Dlhá Lúka 0,1829 €/m2 0,00295 €/m2

Základom dane u záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. 4,64 €/m².

c) Základom dane u lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za 1 m² podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (t. j. Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 489/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku). Ak daňovník hodnotu nepreukáže znaleckým posudkom, stanovuje správca dane v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. hodnotu pozemku na 0,15 €/m.

d) Základom dane u stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m² a hodnoty pozemku stanovenej správcom dane v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. na 25 €/m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená správcom dane nasledovne:
a) 1,25 % za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,
b) 1,25 % za záhrady,
c) 1,25 % za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) 1,25 % za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) 1,25 % za stavebné pozemky.

Daň zo stavieb

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. To znamená, že daňou zo stavieb sa nezdaňujú všetky stavby, ktoré sú stavbami podľa stavebného zákona. Nezdaňujú sa napríklad niektoré líniové stavby, inžinierske stavby, rôzne panelové cesty, vybetónované spevnené plochy na skladovanie, spevnené odstavné plochy, silážne jamy, bazény, komíny a podobne, pretože nemajú podlažie.

Výpočet dane

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa článku 4 ods. 1 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri viacpodlažných stavbách sa daň vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu podlaží sa pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby nezapočítava prvé nadzemné podlažie (prízemie).

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane (pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby) a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby.

 

Základ dane

Základom dane je výmera zastavanej plochy v m². Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzby dane

Ročná sadzba dane zo stavieb je stanovená správcom dane nasledovne:
a) 0,490 €/m² za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,500 €/m² za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 1,200 €/m² za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 2,000 €/m² za samostatne stojace,
e) 0,850 €/m² za stavby hromadných garáží,
f) 0,650 €/m² za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
g) 3,000 €/m² za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 4,000 €/m² za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
i) 2,500 €/m² za ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich skupinách.

     Pri viacpodlažných stavbách správca určil v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. príplatok 0,10 €/m² za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Koeficient ročnej sadzby dane neudržiavanej sadzby dane bol ustanovený vo výške 10, čo umožní 10-násobne vyššie zdanenie tzv. neudržiavaných sadzieb.

Daň z bytov

Daňou z bytov sa zdaňujú byty a nebytové priestory v bytových domoch, v ktorých aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Základné pojmy, ktoré sú platné aj na účely zákona č. 582/2004 Z. z. vymedzuje zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyššie citovaného predpisu bytovým domom sa rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a ma viac ako tri byty, v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie (napr. na podnikanie), sa považuje za nebytový priestor.

Výpočet dane

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov podľa článku 5 VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

Sadzby dane

Ročná sadzba dane z bytov za byty na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,460 €

Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území mesta za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome je:
a) 0,600 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
b) 1,200 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
c) 4,000 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám