Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Vymedzenie pojmov


Túlavé zviera
- túlavým zvieraťom je zviera, ktoré sa bez kontroly jeho vlastníka alebo držiteľa pohybuje po verejnom priestranstve, a ktorého vlastník, ale držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejnom priestranstve.
Spoločenské zvieratá - spoločenským zvieraťom je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky alebo králika alebo jedinec druhu zaradeného medzi obojživelníky, plazy, hlodavce, okrasné ryby alebo vtáky vrátane ich kríženca; za spoločenské zviera sa nepovažuje voľne žijúce zviera, nebezpečný živočích, alebo zviera chované alebo držané na farmárske účely.
Pod pojmom odchytu túlavých zvierat sa rozumie: odchyt túlavých spoločenských zvierat v zmysle predchádzajúcich odsekov.
Pod pojmom kadáver sa rozumie: kadáver spoločenských zvierat (celé telá a všetky časti tiel).

Usmrteným zvieraťom resp. kadáverom nie je :

  1. Chránený živočích - príslušným kompetentným orgánom je Štátna ochrana prírody SR Regionálne centrum ochrany prírody Prešov, Švábska 4, 080 05 Prešov.
  2. Poľovná zver:

2.1 Usmrtená zver / kadáver, ktorý bol nájdený na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

2.2 Ak ide o zver, ktorá je zároveň chráneným živočíchom užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu takejto zveri príslušnému orgánu Štátnej ochrany prírody SR.

  1. Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.
  2. Usmrtené zviera / kadavér nájdené na komunikácií tvoriace prekážku cestnej premávky, odstraňuje správca komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
  3. Usmrtené zviera / kadavér nájdený vo vodnom toku – príslušným konať je orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám