Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

31. január je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať každý, kto v priebehu roka 2011 nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľný majetok, t. j. pozemky, stavby alebo byty.

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností.

Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorí už sú vlastníkmi nehnuteľností, ale v priebehu uplynulého roka u nich nastali zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane. Napríklad, ak v roku 2011 došlo k zmene druhu pozemku, zmene výmeru pozemku, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Zároveň je povinný predložiť výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva), prípadne rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri a taktiež aj zdokladovať spôsob nadobudnutia nehnuteľností (t. j. kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného osvedčenia o dedičstve  a pod.).

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada (jedinou výnimkou je nadobudnutie nehnuteľností v rámci dražby, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti). Občania, u ktorých dôjde počas roka 2012 k zmenám by však nemali zabudnúť na splnenie si oznamovacej povinnosti. Ak dôjde k zmene vlastníka nehnuteľností, sú všetky zúčastnené strany (napr. kupujúci aj predávajúci) povinné oznámiť to správcovi dane do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kúpna zmluva nadobudne právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností. Urobiť tak musia na predpísanom tlačive správcu dane, ktoré je možné vyzdvihnúť si priamo na oddelení daní a poplatkov, prípadne si ho stiahnuť z internetovej stránky mesta. V prípade nesplnenia si oznamovacej povinnosti hrozí daňovníkovi pokuta  až do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 € a najviac 3 000 €..

 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám