Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu     21. mája 2011.

Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením zo dňa 15. decembra 2010 v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariadila sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v čase od 13. mája do 6. júna 2011.

V stanovenom čase sa budú zisťovať údaje

a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

V zmysle uvedených právnych predpisov bola v meste Bardejov zriadená mestská komisia pre sčítanie na zabezpečenie úloh spojených s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania v roku 2011. Ďalej bol vypracovaný časový harmonogram postupu prác pre prípravu a realizáciu sčítania a vytvorených 122 sčítacích obvodov.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí sa budú preukazovať osobitným poverením. Ich povinnosťou bude chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil pri sčítaní. Jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie 150 až 500 obyvateľov.

Sčítací komisár približne týždeň pred rozhodujúcim okamihom sčítania navštívi domácnosti, ktoré patria do jeho sčítacieho obvodu. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Jeho povinnosťou bude poučiť obyvateľov o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi všetky domácnosti v sčítacom obvode a pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby  vyzve obyvateľov,  aby doplnili alebo spresnili údaje a zároveň vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

Po prvý krát v histórii si verejnosť bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v jazykoch národnostných menšín a v anglickom jazyku. Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štatistický úrad zriadil na tento účel a s použitím jedinečného identifikátora a overovacieho hesla, ktorý po predchádzajúcom vyžiadaní doručí sčítací komisár.

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutočňuje opäť po desiatich rokoch a výnimočným sa stáva tým, že sa tentokrát uskutočňuje po prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých štátoch Európskej únie. Cieľom bude zisťovanie rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov, čím sa zvýši porovnateľnosť výsledkov sčítania.

 

Dokumenty:
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Pdf_32

ZÁKON 263/2008 z 18. júna 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pdf_32

OPATRENIE 438/2010 Štatistického úradu Slovenskej republiky z 2. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Pdf_32

VZORY SČÍTACÍCH FORMULÁROV

HTML_32

ZOZNAM SČÍTACÍCH KOMISÁROV V MESTE BARDEJOV Pdf_32

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám