Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vzhľadom na opakujúce sa prípady nesprávnej interpretácie, resp. neznalosti príslušných ustanovení  zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov by sme radi poukázali na určité špecifiká v zdaňovaní stavebných pozemkov daňou z nehnuteľností.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov sa na účely tohto zákona za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb, alebo stavbu s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

 

V praxi to znamená, že v zmysle citovaného zákona je pre správcu dane z nehnuteľností smerodatná parcela, resp. parcely uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a ich celková výmera bez ohľadu na rozmery samotnej (budúcej) stavby. Zjednodušene povedané, pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení sa na účely zákona o miestnych daniach stávajú stavebnými pozemkami. Takto formulované znenie zákona môže v určitých prípadoch spôsobovať v praxi daňovníkom isté problémy, resp. môže ich za určitých podmienok značným spôsobom znevýhodňovať. Môžeme si to názorne ilustrovať na príklade stavby rekreačnej chaty alebo malého záhradeného domčeka o výmere 30 m² na parcele o výmere 1 000 m². Tak, ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte, podkladom pre určenie základu dane bude výmera parcely uvedená v stavebnom povolení, t. j. 1 000 m². Základ  dane z pozemkov sa vypočíta vynásobením výmery pozemkov a hodnoty pozemku Hodnota stavebných pozemkov je pre jednotlivé obce určená priamo zo zákona a v prípade Bardejova je to 46,47 €/m². Čiže v našom konkrétnom prípade by bol základ dane 46 470 (46,47 x 1 000) a pri sadzbe dane za stavebné pozemky vo výške 0,38 % by bola naša ročná daňová povinnosť 176,58 €.

 

Na mieste vyvstáva otázka, či je možné podobným prípadom predchádzať, resp. ako minimalizovať legálnym spôsobom svoju daňovú povinnosť. Odpoveď je áno, je to možné. Všetko, čo je potrebné urobiť je po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby (vydaného stavebným úradom) a po nadobudnutí rozhodnutia o vyňatí z pôdneho fondu (vydaného Obvodným pozemkovým úradom) požiadať na katastri v závislosti od umiestnenia budúcej stavby o rozčlenenie pôvodnej parcely geometrickým plánom na nové samostatné parcely – to znamená rozdeliť pôvodnu parcelu. Ak z pôvôdnej parcely, nazvime ju parcela A, o výmere 1 000 m² vytvoríte dve nové parcely, napr. parcelu A1 o výmere 50 m² a parcelu A2 o výmere 950 m² a budúca stavba bude umiestnená len na parcele A1, v rámci konania o vydanie stavebného povolenia uvediete ako stavebný pozemok parcelu A1. V takomto prípade bude ročná daňová povinnosť za stavebný pozemok (parcela A1) o výmere 50 m² predstavovať sumu 8,82 € (50 x 46,47 x 0,38%). Zostávajúca plocha (parcela A2) o výmere 950 m² sa zdaní v zmysle jej doterajšieho zaradenia podľa katastra (ak ide napr. o pozemok zaradený v katastri ako záhrady, bude ročná daňová povinnosť predstavovať čiastku 26,44 €) .

 

Samozrejme treba mať na pamäti, že úkony spojene s rozčlenením parciel geometrickým plánom sú spoplatnené, avšak je potrebné zvážiť, hlavne v prípadoch, kde je predpoklad, že stavba sa bude realizovať v časovom horizonte presahujúcom jeden kalendárny rok, či je ekonomicky výhodnejšie zaplatiť jednorázovo poplatky za vypracovanie nového geometrického plánu pred začatím samotnej výstavby, alebo platiť každoročne vyššiu daň z nehnuteľností za stavebný pozemok.

 

Stavebným pozemkom na účely zákona č. 582/2004 Z.z. nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

 

Vzhľadom na časté prípady neplnenia zákonných povinností zo strany daňovníkov si na za záver dovolíme pripomenúť, že daňovníci sú v zmysle zákona o miestnych daniach povinní oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a taktiež každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. To sa samozrejme vzťahuje aj na prípady týkajúce sa stavebnej činnosti daňovníkov a s ňou súvisiacim zdaňovaním stavebných pozemkov.

 

Doporučujeme daňovníkom, aby ešte pred tým, ako pristúpia k samotnej výstavbe dôkladne zvážili aj daňové aspekty a ich možné dôsledky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžu so žiadosťou o radu alebo pomoc obrátiť na zamestnancov oddelenia daní a poplatkov, Mestský úrad v Bardejove, Radničné námestie 17, Bardejov.

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám