Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

v čase od 1.mája 2024 do 31. mája 2024.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní.

Zápis bude prebiehať podaním žiadosti týmito rôznymi formami:

 1. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole,
 2. poštou – zákonný zástupca vyplní žiadosť a odošle ju poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
 3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
 4. elektronickým podaním do elektronickej schránky materskej školy.

Do materskej školy budú prednostne prijaté:

 • deti, ktoré k  augustu 2024 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2024 povinné,
 • deti, ktoré k  augustu 2024 dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť,
 • následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie,
 • deti, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v meste Bardejov,
 • deti, ktoré majú v materskej škole už umiestneného súrodenca,
 • výnimočne sa budú prijímať deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa predkladá:

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami).

Spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov podľa VZN mesta Bardejov č. 189/2021:

MŠ, Komenského 24, Bardejov,

MŠ, Komenského 47, Bardejov,

MŠ, Gorkého 13, Bardejov,

MŠ, Nový Sad 24, Bardejov

MŠ, Nábrežná 2, Bardejov,

MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov,

MŠ, Lipová 37, BNV, Bardejov,

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod Vinbargom 1, Bardejov

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod papierňou 16A, Bardejov.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 30. júna 2024.

Bližšie informácie o zápise detí do MŠ pre šk. rok 2024/2025 budú zverejnené jednotlivými materskými školami.

 

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-04-09, 14:36  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám