Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V Meste Bardejove sa v minulom roku vytriedilo 8 421 836,7 kilogramov odpadu a zneškodnilo na skládke 7 566 150 kilogramov odpadu. Celková hmotnosť komunálnych odpadov v meste bola 15 987 986,7 kilogramov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste za rok 2023 tak dosiahla 52,676 percenta.

Najviac sme vytriedili kovových odpadov.

Bardejovčania v minulom roku 2023 vyseparovali najviac 4 004 954,5 kilogramov železa. V triedení na druhom mieste v Bardejove skončil biologicky rozložiteľné odpady s množstvom 2 599 690 kilogramov. Papier a lepenku sme v minulom roku vyseparovali v celkovom množstve 471 791 kilogramov. Darilo sa nám separovať aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sme v meste vyseparovali až 451 850 kilogramov.

Prečo je dôležité separovať?

Poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú. Preto je dôležité, aby sa separovalo čo najviac a na skládku išlo čo najmenej komunálnych odpadov. Separovaný odpad končí u spracovateľov druhotných surovín a nevyseparovaná časť komunálnych odpadov končí na skládke. Od budúceho roka výrazne stúpne cena za uloženie/zneškodnenie komunálneho odpadu na skládkach odpadov. V zmysle schválených noviel zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpad musí prejsť mechanicko-biologickou úpravou pred zneškodnením odpadov na skládke, čo značne predraží zneškodňovanie odpadov na skládky. Preto je potrebné, aby bola separácia čo najlepšia, najúčinnejšia a na nasledujúci rok sme výšku miestneho poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi zvyšovali čo najmenej.

Ako separovať?

Separovanie je jednoduché, stačí do nádob dávať to, čo tam v skutočnosti patrí. Podrobný manuál je zverejnený na webstránke mesta (www.bardejov.sk). Do žltých nádob a vriec, patria plasty, kovy a viacvrstvové kombinované obaly z mlieka či džúsov Do modrých nádob a vriec patrí papier, do zelených nádob a vriec patrí sklo. Neznehodnotené (neznečistené vytriedené odpady inými zmesovými odpadmi, ktoré do predmetnej nádoby nepatria) nádoby a vrecia sa odvážajú zberovým vozidlom do Zberného dvora. Nič nekončí na skládke, ale na Zbernom dvore v Hale na spracovanie komunálnych odpadov sa dotriedia, spracujú, zlisujú do balíkov a odovzdávajú zmluvným spracovateľom druhotných surovín.

Občania z rodinných domov, ktorí ešte si doposiaľ nevyzdvihli hnedú nádobu na biologicky rozložiteľné komunálne odpady si stále ich môžu vyzdvihnúť na Zbernom dvore, Štefánikova 3751.

Zverejnil: Milan Klimek, 2024-04-09, 11:05 milan.klimek@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám