Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať v čase od 1.apríla 2024 do 30. apríla 2024.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2024 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov,

ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom:

  1. elektronického formulára – zákonný zástupca využije možnosť formulára zo školského informačného systému alebo formulára zverejneného na webovom sídle školy,
  2. prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk ,
  3. listinnou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

            Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou predloží aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami).

Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2024/2025 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

 

MUDr. Boris Hanuščak

primátor mesta

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2024-03-14, 12:42  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám