Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Uznesením č. 267/2023-M z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejov zo dňa 30.11.2023 boli schválené zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Jedným zo schválených riešení pre zvýšenie efektivity v odpadovom hospodárstve je aktívnejší a účinnejší zber triedeného odpadu (hlavne biologicky rozložiteľľných odpadov (ďalej len BRO)), pri ktorom dochádza k celkovému zníženiu množstva zmesových komunálnych odpadov (ďalej len KO) skládkovaním o viac ako 4 000 ton oproti roku 2010. Pri rodinných domoch bola prehodnotená frekvencia zberu zmesových komunálnych odpadov (ďalej len KO). Preto od 01.01.2024 sa mení frekvencia zberu KO pri rodinných domoch z 1 krát do týždňa na 1 x za 2 týždne  a pri bytových domoch bude postrupne dochádzať k zníženiu počtu zberných nádob na zmesové odpady. Znamená to, že pri bytových domoch, kde sú kompletné stojiská zberných nádob, resp. v roku 2024 sa postupne doplnia všetky nádoby na triedený zber (plasty, papier, sklo a BRO) a zníži sa počet zberných nádob na zmesové odpady.

V mesiaci december 2023 budú prostredníctvom spol. Ekobard a.s. distribuované nálepky do jednotlivých domácností v rodinných domoch so zmeneným harmonogramom zberu komunálnych odpadov :

- Nálepky s harmonogramom zberu komunálnych odpadov pre rodinné domy, vrátane zmenenej frekvencie zberu zmesových odpadov, jednotlivých tiedených zložiek odpadu a BRO,

BIO nádoba

Zároveň dávame do pozornosti občanom v rodinných domoch, ktorí si dopostiaľ nevyzdvihli hnedú 120 litrovú zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný odpad, aby tak urobili a aktívne sa zapojili do zákonnej povinnosti triedenia biologicky rozložiteľných odpadov. Zbernú nádobu si môžu vyzdvihnúť na ZBERNOM DVORE - EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 počas pracovných dní od 6:00 hod do 17:00 hod.. K prevzatiu zbernej nádoby je potrebné preukázať sa  občianským preukazom a podpísať protokol o prevzatí zbernej nádoby.

 Analýza odpadov v smetných nádobách

2023 Infografika c.1 Analyza odpadov final1

Zdroj: menejodpadu.sk a OZ Priatelia Zeme SP

Zverejnil: Milan Klimek, 2023-12-14, 13:55  milan.klimek@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám