Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Mgr. Ľuboš Mikula


Mgr. Ľuboš Mikula
vedúci sociálneho oddelenia
lubos.mikula@bardejov.sk 054 / 4862 105

 

Dokumenty a tlačiváKontakty

 Referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie

 • vedie príslušnú evidenciu na úseku bývania, najmä evidenciu žiadateľov o pridelenie mestského bytu v zmysle príslušných vnútorných predpisov MsÚ (resp. mesta),
 • spolupracuje so správcovskou spoločnosťou mesta Bardbyt, s.r.o., ktorá okrem iného zabezpečuje aj správu domov a bytov na území mesta Bardejov,
 • vybavuje, prešetruje a podáva písomné správy o podaných sťažnostiach občanov,
 • dohliada na právne konanie vo veciach výpovedí nájmov a vymáhania nedoplatkov za nájomné nad zmluvným poverencom,
 • vyhľadáva, eviduje a predkladá na riešenie bytové problémy osamelých rodičov s neplnoletými deťmi,
 • vykonáva vyhľadávaciu službu, terénnu prácu, spracovanie podkladov potrebných pre vydanie avýkon rozhodnutia, hospodárenie a evidencia použitia finančných prostriedkov vrátane ich zúčtovania danej rodine a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v prípade, ak sa dávka v hmotnej núdzi, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, nevyužívajú na účel, pre ktorý boli poskytnuté, navrhuje orgánu príslušnému na rozhodovanie, aby v odôvodnených prípadoch zastavil ich výplatu a vykonáva funkciu osobitného príjemcu,
 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • nakladá s odobratými rodinnými prídavkami od rodín zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku nad 15 neospravedlnených hodín, nákup školských potrieb, zabezpečenie školského stravovania, cestovné do školy, ošatenie, hygienické potreby a pod.,
 • vykonáva monitoring o potrebe a rozsahu sociálnej pomoci ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
 • spolupôsobí pri úprave a zachovaní vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova,
 • poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin,
 • poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,
 • poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
 • vykonáva sociálne šetrenia vo veci opatrovníctva,
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - odborom sociálnych vecí,
 • oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých,
 • vykonáva previerkovú činnosť a podáva informácie MPSVaR v súvislosti s fondom náhradného výživného,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prístrešia,
 • zabezpečuje pochovanie mŕtveho: v súlade s § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli,
 • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti,
 • podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb,

Referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a starostlivosti o starých občanov

 • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti, o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 • poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby,
 • uzatvára zmluvu: o poskytovaní sociálnej služby, o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • poskytuje pomoc pri zabezpečovaní prístrešia,
 • poskytuje pomoc pri sociálnej službe na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v Zariadení sociálnych služieb NÁDEJ
 • poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
 • uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb,
 • vedie evidenciu: 1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 2.rozhodnutí, 3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
 • realizuje metodickú a kontrolnú činnosť vo vzťahu k zariadeniam sociálnych služieb na úseku ekonomickom, stravovania, operatívnej evidencie a prostriedkov zverených do úschovy, zdravotnom, sociálnom a záujmovo-kultúrnej činnosti,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
 • uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, preveruje žiadosti klientov o opatrovateľskú službu osobnou návštevou a preverením sociálnej situácie klienta a určuje, rozsah opatrovateľskej služby,
 • utvára podmienky na sociálne poradenstvo a záujmovúčinnosť v denných centrách,
 • spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti,
 • poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
 • poskytuje dobrovoľný príspevok mesta seniorom na jedno jedlo,
 • eviduje a vybavuje žiadosti o finančné dotácie mesta Bardejov podľa VZN č. 68/2005,
 • podieľa sa na tvorbe, plnení a vyhodnocovaní komunitného plánu sociálnych služieb.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám