Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

späť

Prihlásenie na trvalý pobyt

Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie  - evidencia obyvateľstva č. dverí: 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/381 1012,  054/381 1013

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba s nimi žijúca. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,
- občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas SR alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov,
- rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),
- nájomná zmluva na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom domu alebo bytu,
- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením,
- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok za vybavenie: bez poplatku

Potvrdenie o trvalom pobyte na žiadosť občana: 7,- EUR za každé vydané potvrdenie

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie:
Súhlas s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt pdf word

Prihlásenie na prechodný pobyt

Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie  - evidencia obyvateľstva č. dverí 21 A, 22.

Telefonický kontakt: 054/381 1012,  054/381 1013

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov dlhšie ako 90 dní. Doba prechodného pobytu je od 3 mesiacov až do neobmedzenia, podľa potrieb občana. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu) alebo platný cestovný pas SR,
- občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na prechodný pobyt predkladá platný cestovný pas SR alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov.
- rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),
- nájomná zmluva na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom domu alebo bytu,
- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením,
- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Poplatok za vybavenie: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Potvrdenie o prechodnom pobyte na žiadosť občana: 7,- EUR za každé vydané potvrdenie

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie:
Súhlas s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt pdf word

Zrušenie trvalého pobytu

Adresa: Bardejov, Dlhý rad 16, 1. poschodie - evidencia obyvateľov, č. dverí: 21 A, 22

Telefonický kontakt: 054/3811012,  054/3811013

Ohlasovňa Bardejov záznam o trvalom pobyte zruší:

  • na základe oznámenia o zmene trvalého pobytu inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
  • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí), je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá pracovníčke ohlasovni pobytu. V ohlasovni na odhlasovacom lístku uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí. Tento úkon môže urobiť aj prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, alebo prostredníctvom zástupcu v Slovenskej republike,
  • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nie je možné  podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  • ak budova zanikla.

Doklady potrebné k vybaveniu:

  • platný občiansky preukaz,
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
  • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad.

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mesto Bardejov. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

Poplatok za vybavenie : bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu pdf word

Aktualizoval: Ing. Ľuboš Antony, 2024-04-10, lubos.antony@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám