HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XIV. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 21.03.2024
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o návrhu poslankyne Milistenferovej doplniť do programu bod Rôzne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 4
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - súhlas k spracovaniu ZŠ 35/2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 5
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov - súhlas k spracovaniu ZŠ 35/2024 - Uznesenie č. 47/2024-M: MsZ A) súhlasí So spracovaním zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov v bodoch 1. - 5.; súhlasí bod 6. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodov 1. - 5.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 6
Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č.42 Územného plánu mesta Bardejov ­ doplnenie - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 7
Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č.42 Územného plánu mesta Bardejov ­ doplnenie - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Fottu: K navrhovavaným lokalitám doplniť územia: Územie severne od územia ulice Pod Vinbargom, Zmiešané územia žiadatelia ...; Územie pozdĺž ulice Štefánikova, Územie strednopodlažnej zástavby s polyfunkčným využitím, žiadatelia ...; Územie B.N.V. nad Priemyselnou ulicou, Územie čistého bývania nízkopodlažné, žiadatelia ...; Územie nad ulicou Tehelná, Územie čistého bývania nízokopodlažné, žiadatelia ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 8
Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č.42 Územného plánu mesta Bardejov ­ doplnenie - Uznesenie č. 48/2024-M: MsZ A) schvaľuje 1. Návrhy na zmenuplatnéh znenia Územného plánu mesta Bardejov, ktoré budú predmetom návrhu riešenia návrhu Zmien a doplnkov č. 42 Územného plánu mesta Bardejov s doplnkami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hanko      


Číslo hlasovania: 9
Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov ­ Horná Topľa (Bardejovská Zábava ­ vodovod)“ ­ aktualizácia - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Daniel Rohaľ
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 10
Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov ­ Horná Topľa (Bardejovská Zábava ­ vodovod)“ ­ aktualizácia - Uzn. č. 49/2024-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu uznesenia MsZ č. 261/2023 - M zo dňa 30. 11. 2023 ..., 2. Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 8 % z celkových oprávnených výdavkov projektov; Uzn. č. 50/2024-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa ..., 2. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov ...; Uzn. č. 51/2024-M: MsZ A) schvaľuje 1. Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa ...; 2. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Daniel Rohaľ Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa