HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z XII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 25.01.2024


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - hlasovanie o návrhu poslanca Šimca: vypustiť z programu MsZ bod č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 10
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Nehlasovali:
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 5
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 1/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 223-268/2023-M
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 6
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 7
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 2/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 8
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 9
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 - Uznesenie č. 3/2024: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 10
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7 (1. hlasovanie)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 7
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Proti:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák  Ján Maník, PhD., MBA Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 11
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7 (2. hlasovanie)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 8
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Proti:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Vladislav Novák Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 12
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7 (3. hlasovanie)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 13
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca J. Boruva: zmena rozpočtu mesta 2 750,- EUR z programu 6 reprezentačné výdavky do programu 10 nová položka: Erb Bardejovskej Novej Vsi a Erb Dlhej Lúky 750,- EUR, do programu 10 nová položka Podujatia Bardejovská Nová Ves 1 000,- EUR, do programu 10 nová položka Podujatia Dlhá Lúka 1 000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA    


Číslo hlasovania: 14
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca J. Maníka: MsZ schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 13 000,- EUR z programu 6 Menžment a správa mesta, podprogram 6.2 MsÚ prvok 6.2.6.Reprezentačné výdavky do programu 12 Sociálne zabezpečenie, podpragram 12.4. Dotácie externým subjektom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 9
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip  


Číslo hlasovania: 15
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca M. Hudáka: presun 1 500,- EUR z Reprezentačných výdavkov do prvku č. 1 v podprograme č. 2 TIK KTC v Bardejove v roňámci programu 7 Cestovný ruch a regionálny rozvoj
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič  Jozef Pasternák Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 16
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: navrhujem príjem do rozpočtu mesta z predaja majetku mesta vo výške 150 000,- EUR, z príjmu z predaja schváliť 100 000,- EUR na výkup pozemkov schválených od roku 2017, zvyšok na opravu ciest Bardejovský Kúpeľov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 8
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Demský Ing. Ivan Leščišin Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 17
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - Uznesenie č. 4/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Programový rozpočet mesta na rok 2024 s doplnkami podľa príloh č. 1 - 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme ...; 2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2024, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 18
Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026 - Uznesenie č. 4/2024: MsZ B) berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2025, 2026 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 19
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2024 - Uznesenie č. 4/2024: MsZ B) berie na vedomie 2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a roky 2025, 2026
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 20
Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2024 - Uznesenie č. 5/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2024 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 21
Návrh na vstup Mesta Bardejov do dlhopisového programu VVS, a. s. - Uznesenia č. 6/2024 - 12/2024: k Návrhu na vstup Mesta Bardejov do dlhopisového programu VVS, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 22
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 23
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2024 - Bapos, m. p. - Uznesenie č. 13/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 pre m. p. Bapos Bardejov podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Nehlasovali:
Mgr. Michal Hanko      


Číslo hlasovania: 24
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2024 - ZUŠ M. Vileca - Uznesenie č. 14/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2024 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 25
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 26
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2024 - Bardbyt, s. r. o. - Uznesenie č. 15/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Plán technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku Mesta Bardejov spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. na rok 2024 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 27
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2024 - Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 16/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o,. pre rok 2024 podľa prílohy č. 1; Uznesenie č. 17/2024: MsZ berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady k návrhu investičného plánu spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 28
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 29
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia č. 18/2024 - 21/2024: MsZ A) schvaľuje Návrh nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 30
Návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 22/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 31
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie ÚŠ 34/2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 32
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie ÚŠ 34/2024 - Uznesenie č. 23/2024: MsZ A) súhlasí So spracovaním zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov body 1 - 4; MsZ B) nesúhlasí So spracovaním zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov body 1 - 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  


Číslo hlasovania: 33
Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie ÚŠ 34/2024 - Uznesenie č. 23/2024: MsZ A) súhlasí So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu A.1.- A. 4.; MsZ B) nesúhlasí So spracovaním zastavovacej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov body 1 - 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 34
Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 42 Územného plánu mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 35
Informácia k obstarávaniu Zmien a doplnkov č. 42 Územného plánu mesta Bardejov - Uznesenie č. 24/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Obstaranie Zmien a dplnkov č. 42 Územného plánu mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Ján Maník, PhD., MBA    

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 36
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 37
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov - Uznesenie č. 25/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 38
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 39
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2024 - Uznesenie č. 26/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2024 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 40
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 41
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca J. Maníka: MsZ žiada hlavného kontrolóra mesta Bardejov, aby v I. polroku 2024 v Centre sociálnych služieb vykonal kontrolu bankových platieb a prevodov v mesiacoch od 8. do 10. 2023 na vykonávanie finančnej kontroly v Centre sociálnych služieb podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 42
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 - Uznesenie č. 27/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2024 podľa prílohy č. 1 s doplnkom - Vykonať kontrolu bankových platieb a prevodov v mesiacoch 8-10/2023 a vykonávanie finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Centre sociálnych služieb Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 43
Návrh na prípravu a predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu projektov v rámci „Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 44
Návrh na prípravu a predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu projektov v rámci „Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ - Uznesenie č. 28/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Prípravu a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu projektov v rámci výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách s kódom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR pre objekty: 1. Telocvičňa pri Športovej hale, 2. Telocvičňa ZŠ Komenského 23, Bardejov, 3. Telocvičňa ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, 4. Telocvičňa ZŠ s MŠ Pod Papierňou 16A, Bardejov, 5. Kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
 Slavomír Hudák Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 45
Návrh na prípravu a predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu projektov v rámci „Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ - Uznesenie č. 29/2024: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" na základe výzvy č. 2023/001 Fondu na podporu športu na projekt "Výstavba multifunkčného ihriska v Bardejove - časť Dlhá Lúka"; 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu; Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 30%, t. j 64 500,- EUR z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu 215 000,- EUR; 4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 46
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský Mgr. Michal Hanko
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Vladislav Novák      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 47
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslankyne N. Milistenferovej: MsZ v Bardejove odporúča Valnému zhromaždeniu mestských spoločností, aby na vedúce pozície mestských spoločností boli vyhlásené transparentné výberové konania, zároveň aby boli nominované nezávislé výberové komisie napriek politickým spektrom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Jozef Pasternák      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský Mgr. Michal Hanko
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 48
Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov - Uznesenie: MsZ A) schvaľuje 1. Mgr. Jarmilu Mančákovú do funkcie konateľa Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. s účinnosťou od 1. februára 2024
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. František Tkáč

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa