HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z X. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 05.10.2023
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 3
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 4
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Uznesenie č. 201/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom "Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácie ZŠ a MŠ Pod Vinbargom..., 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom "Zývšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom..., 4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 5
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Uznesenie č. 202/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom "Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácie ZŠ B. Krpelca..., 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom "Zývšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ B. Krpelca..., 4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 6
Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Uznesenie č. 203/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom "Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácie ZŠ L. Svobodu..., 2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu s názvom "Zývšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ L. Svobodu..., 4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
 Dominik Fotta      


Číslo hlasovania: 7
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 8
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o 1. pozmeňovacom návrhu poslankyne Milistenferovej: znížiť predajnú cenu z 40,94 EUR/1m2 + 10% na 20,00 EUR/1m2 v bode č. 2. a) - 2. g)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 8
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  

   Proti:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 9
Návrh nakladania s majetkom mesta - Hlasovanie o 2. pozmeňovacom návrhu poslankyne Milistenferovej: v bode č. 5 zvýšiť predajnú cenu z 16,00 EUR/1m2 + 10% na 30,00 EUR/1m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 5
Proti: 9
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv  Slavomír Hudák Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.      

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 10
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 209/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 3698/30 o výmere 233 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za zníženú kúpnu cenu vo výške 53,00 EUR / 1 m2 pre Mgr. Vladimír Vozarský rod. Vozarský, ul. Dobšinského 4166/3, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 11
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 204/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. Predaj nerhnuteľností bod 1. - HEXIM, s.r.o. Štefánikova, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 12
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 205/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. Predaj nerhnuteľností bod 2. - Predaj pozemkov na ul. Tehelná uvedených pod bodmi 2.a) - 2.g) za cenu podľa znaleckého posudku č. 91/2023 zo dňa 15. 5. 2023 vo výške 40, 94 EUR / 1 m2+ 10 % podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.      


Číslo hlasovania: 13
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 206/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. Predaj nerhnuteľností bod 3. - Predaj pozemku parc. C KN 718/36 o výmere 64 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 1106 za rodinným domom na ul. Chmelník v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku č. 168/2023 zo dňa 12.9.2023 vo výške 30,00 EUR / 1 m2 + 10 % pre Jozef Snak rod. Snak a manž. Viera Snaková rod. Harajdová, bytom Chmelník 3323/21, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš, MBA      


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 207/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. Predaj nerhnuteľností bod 4. - Predaj pozemku parc. C KN 5222/17 o výmere 69 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 5226/14 o výmere 96 m2, trvalý trávny porast, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 170/2023 zo dňa 13.9.2023 vo výške 36,08 EUR / 1 m2 + 10 % pre Ing. Miroslav Grus rod. Grus, Pod Vinbargom 1500/14, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 208/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. I. Predaj nerhnuteľností bod 5. - Predaj pozemku parc. C KN 5167/279 o výmere 425 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 6279 na ul. Andreja Svianteka v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 171/2023 zo dňa 14.9.2023 vo výške 16,00 EUR / 1 m2 + 10 % pre SCOMA, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 210/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. III. Zriadenie vecného bremena bod 8. - Jozef Žumár - 1. Zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 3322/2 evidovaného na LV č. 14690 na ul. Gróner v k.ú. Bardejov, uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 211/2023 - M: MsZ A) schvaľuje 1. III. Zriadenie vecného bremena bod 9. - Východoslovenská distribučná, a.s. - 1. Zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta, parc. C KN 4979/16 a parc. C KN 4979/22 evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, v súlade s podpísaným Memorandom o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 212/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 10. - Predaj časti pozemku v k.ú. B. N. V. pre Leščaková Mária rod. Prítoková; Uzn. č. 213/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 11. - Predaj časti pozemku v k.ú. Dlhá Lúka PaedDr. Anna Magerová; Uzn. č. 214/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 12. - Predaj časti pozemku v k. ú. Bardejov, na ul. Štefánikova pre Daniel Sobek rod. Sobek, a manž. Dominika Sobeková; Uzn. č. 215/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 13. - Predaj časti pozemku v k. ú. Bardejov pre 13/a. Renáta Sobeková - Foľtová; Uzn. č. 216/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 13. - Predaj časti pozemku v k. ú. Bardejov pre Jozef Jurčišin; Uzn. č. 217/2023 - M: MsZ A) neschv. I. Predaj nehnut. bod 14. - Predaj časti pozemku v k.ú. Bardejov pre Katarína Majirská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 218/2023 - M: MsZ A) neschv. II. Prenájom nehnut. bod 15. - Prenájom časti pozemku v k.ú. Bardejov pre EQUITEL s. r. o., Smilno 218; Uzn. č. 219/2023 - M: MsZ A) neschv. II. Prenájom nehnut. bod 16. - Prenájom časti pozemku v k.ú. Bardejov, za účelom umiestnenia zariadení pre ambulantný predaj pre Norbert Sloboda; Uzn. č. 220/2023 - M: MsZ A) neschv. II. Prenájom nehnut. bod 17. - Prenájom časti pozemku v k.ú. Bardejov, za účelom využitia unimobunky ako skladový priestor pre Norbert Sloboda
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 221/2023 - M: MsZ A) neschv. III. Umiestnenie predajného stánku bod 18. - Umiestnenie predajného automatu na pochutiny a nápoje na mestskom chodníku v k.ú. Bardejov pre Dominika Leščinská, bytom Vyšné Ružbachy 201, konateľka spoločnosti Domafit s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 21
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebyt. priestorov - Podnájom nebytových priestorov spoločnosti Bardterm, s. r. o. (správca Bardterm, s. r. o. ) podľa prílohy č. 1, MsZ B) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady k podnájmu nebytových priestorov spoločnosti Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 22
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebyt. priestorov bod 1. - Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 1 v zmysle čl. 8, ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 (správca Bardbyt, s. r. o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 23
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebyt. priestorov bod 2 - Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 2 v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1 (správca Bardbyt, s. r. o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 24
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebyt. priestorov bod 3 - Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 3 v zmysle osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1 (správca Bardbyt, s. r. o.)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 25
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ A) schvaľuje I. Prenájom nebyt. priestorov - Podnájom nebytových priestorov spoločnosti Bardterm, s. r. o. (správca Bardterm, s. r. o. ) podľa prílohy č. 1Uznesenie č. 222/2023 - M: MsZ B) berie na vedomie Stanovisko Dozornej rady k podnájmu nebytových priestorov spoločnosti Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa