HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z VIII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 29.06.2023
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o návrhu poslanca Boruva: Doplnižňť do programu bod Rôzne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 4
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba volebnej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 5
Voľba členov Mestskej rady v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 6
Voľba členov Mestskej rady v Bardejove - Uznesenie č. 130/2023: MsZ A) Volí Ing. Mareka Hudáka, MBA., Ing. Ivana Leščišina, Mgr. Milana Jána Pilipa, Mgr. Mareka Šimca, Mgr. Martina Šmilňáka, Ing. Petra Ždiľu za členov Mestskej rady v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 7
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s parkovacím obmedzením v meste Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 8
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s parkovacím obmedzením v meste Bardejov - Uznesenie č. 131/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
 Vladislav Novák      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová


Číslo hlasovania: 9
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 10
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - Uznesenie č. 132/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 11
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 a 43/2023 na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu a podanie novej žiadosti - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 12
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 a 43/2023 na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu a podanie novej žiadosti - Uznesenie č. 133/a/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; B) schvaľuje 1. Zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 zo dňa 12. 4. 2023 ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 13
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 a 43/2023 na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu a podanie novej žiadosti - Uznesenie č. 133/b/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; B) schvaľuje 1. Zmenu uznesenia MsZ č. 43/2023 zo dňa 12. 4. 2023 ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 14
Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 35/2023 a 43/2023 na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu a podanie novej žiadosti - Uznesenie č. 133/c/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecofikácie Environm. fondu - Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - Dokončenie ...; 2. Prijatie úveru os Enironm. fondu ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová    


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Milan Ján Pilip  


Číslo hlasovania: 16
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 136/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod 3. Predaj pozemku - záhr. lokalita tzv. Dlhé role Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 17
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 137/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod 4. Predaj pozemku - Ing. Jozef Ivan, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 18
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 138/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod 5. Predaj nehn. - Ing. Slavomír Hajdu, MBA, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 19
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 142/2023: MsZ A) schvaľuje III. Zníženie kúpnej ceny za odkúpenie nehnuteľností bod 9. Martin Gajdoš, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 143/2023: MsZ A) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností bod 10. prenájom nehn. - OOCR Šariš Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 144/2023: MsZ A) schvaľuje IV. Prenájom nehnuteľností bod 11. Prenájom nehn. - Obč. zdr. Bardejovský Med, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 145/2023: MsZ A) schvaľuje V. Zámena nehnuteľností bod 12. Zámena nehn. - Mgr. Dana Ivančová, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 146/2023: MsZ A) schvaľuje V. Zámena nehnuteľností bod 13. zámena nehn. - maj.-právne vysp. príst. cesty k záhradám - Šibeňa hora
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 24
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 147/2023: MsZ A) schvaľuje V. Zámena nehnuteľností bod 14. Zámena nehn. Estabil, s. r. o., Prešov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 25
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 148/2023: MsZ A) schvaľuje VI. Zmena a doplnenie uznesení MsZ bod 15. Zmena a doplnenie uzn. MsZ - OBUV - ŠPECIÁL, s. r. o. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 26
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 134/2023: MsZ A) ruší 1. Uznesenie MsZ č. 93/2005 zo dňa 8.9.2005, príloha č. 3, bod A.I.-2.; Uznesenie č. 135/2023: MsZ A) ruší 1. Uznesenie MsZ č. 98/2022 zo dňa 23.6.2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 27
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 139/2023: MsZ A) schvaľuje II. bod 6.; Uzn. č. 140/2023: MsZ A) schvaľuje II. bod 7. ; Uzn. č. 141/2023: MsZ A) schvaľuje II. bod 8. ; Uzn. č. 149/2023: MsZ A) schvaľuje VI. bod 16. ; Uzn. č. 150/2023: MsZ A) schvaľuje VI. Zmena a dopl. uznes. bod 17.; Uzn. č. 151/2023: MsZ A) schvaľuje VI. bod 18.; Uzn. č. 152/2023: MsZ A) schvaľuje VI. bod 19.; Uzn. č. 153/2023: MsZ A) schvaľuje VII. bod 20.; Uzn. č. 154/2023: MsZ A) schvaľuje VII. bod 21; Uzn. č. 155/2023: MsZ A) schvaľuje VIII. bod 22.; Uzn. č. 156/2023: MsZ A) schvaľuje VIII.23.; Uzn. č. 157/2023: MsZ A) schvaľuje IX. bod 24.; Uzn. č. 158/2023: MsZ A) schvaľuje X. bod 25.; Uzn. č. 159/2023: MsZ A) schvaľuje X. bod 26.; Uzn. č. 160/2023: MsZ A) schvaľuje X. bod 27.; Uzn. č. 161/2023: MsZ A) schvaľuje X. bod 28.; Uzn. č. 162/2023: MsZ A) schvaľuje X. bod 29.; Uzn. č. 163/2023; 164/2023; 165/2023 MsZ A) schvaľuje X. bod 30
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 28
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 166/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 31.; Uzn. č. 167/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 32.; Uzn. č. 168/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 33.; Uzn. č. 169/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 34.; Uzn. č. 170/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 35.; Uzn. č. 171/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 36.; Uzn. č. 172/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 37.; Uzn. č. 173/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 38.; Uzn. č. 174/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 39.; Uzn. č. 175/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 40.; Uzn. č. 176/2023: MsZ A) neschvaľuje I. bod 41.; Uzn. č. 177/2023: MsZ A) neschvaľuje II. bod 42.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 29
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 178/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľností 1. Nájom pozemkov-od Rímsko-kat. farnosť sv. Egídia Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 30
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh nájmu nehnuteľného majetku - Uznesenie č. 180/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 31
Návrh nakladania s majetkom mesta - Návrh na zmenu účelu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spol. Bardterm, s. r. o. - Uznesenie č. 181/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady k zmene účelu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spoločnosti Bardterm, s. r. o.; B) schvaľuje 1. Zmenu účelu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spoločnosti Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  


Číslo hlasovania: 32
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 33
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca D. Fottu: Uznesenie č. 182/2023: MsZ C) žiada PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom Mestského úradu Bardejov ...; D) odporúča PRIMÁTOROVI MESTA prostredníctvom Mestského úradu Bardejov predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva žiadosti ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 34
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - Uznesenie č. 182/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove, č. j. OÚ - PO - OVBP1-2023/024912/0060948 zo dňa 6. 4. 2023 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov; 2. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny územného plánu mesta, zmena č. 41
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 35
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - Uznesenie č. 182/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Územný plán Mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) zmenu č. 41; 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov, zmena č. 41 s účinnosťou 15 - ym dňom od vyvesenia; Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č. 41
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1
Proti: 17
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Ing. Ivan Leščišin      

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 36
Rôzne - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 37
Rôzne - Uznesenie č. 183/2023: MsZ A) odporúča 1. Stavebnému úradu vyzvať stavebníkov neudržiavaných stavieb na odstránenie nedostatkov neudržiavaných stavieb v súlade so zákonom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 38
Rôzne - Uznesenie č. 183/2023: MsZ B) konštatuje, že 1. Odsudzuje akékoľvek nenávistné vyjadrenia a prejavy ako aj verbálne a neverbálne útoky voči voleným predstaviteľom samosprávy, či voči občanom všeobecne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Mgr. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa