HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z VII. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 12.04.2023


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhom na doplnenie programu o body rokovania a zrušenie bodu záver
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 9
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 4
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 5
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 20/2023: MsZ A) beire na vedomie 1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 1-84/2022/M, 1-19/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 6
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 7
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 - Uznesenie č. 21/2023: MsZ A) beire na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 8
Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov za rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 9
Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov za rok 2022 - Hlasovanie o návrhu poslanca M. Hudáka zmeniť výšku odmeny z 30 % na 10 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 9
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 10
Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov za rok 2022 - Uznesenie č. 22/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2022 odmenu vo výške 10 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 4
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. JUDr. Eva Hudáková  Vladislav Novák Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 11
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
 Slavomír Hudák      


Číslo hlasovania: 12
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2022 - Uznesenie č. 23/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Hodnotiacu správu k plneniu progr. rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozp. organizácií za rok 2022; 2. Bilanciu odpadového hosp. a náj. bytov Vinbarg podľa príl. č. 19; 3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2022 podľa príl. č. 21 a 22; 4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozp. organizácií podľa príl. č. 23; 5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a rozp. organizácií podľa príl. č. 24; 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov a prehľad o poskytnutých zárukách podľa príl. č. 25; 7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozp. organizácií podľa príl. č. 26; 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2022 na základe VZN č. 181/2019 podľa príl. č. 27
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 13
Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2022 - Uznesenie č. 23/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2022 bez výhrad; 2. Záverečný účet mesta za rok 2022 podľa príl. č. 1 až 18; 3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 628 397,64 Eur; 4. Schodok kapit. rozpočtu vo výške 2 388 042,47 Eur; 5. Prebytok fin. operácií vo výške 2 460 589,95 Eur; 6. Schodok rozpočtu mesta za rok 2022 vo výške 1 399 947,13 Eur; 7. Usporiadanie schodku rozpočtu mesta za rok 2022 vo výške 759 644,83 Eur z prebytku fin. operácií; 8. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1 310 018,29 Eur; 9. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 700 945,12 Eur; 10. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 390 926,83 Eur do peňažných fondov podľa príl. č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapit. výdavky; 11. Usporiadanie výsledku hospodárenia prísp. organizácií mesta za rok 2022 podľa príl. č. 18/1; 12. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa príl. č. 20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 14
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2022 - Uznesenie č. 23/2023: MsZ A) berie na vedomie 9. Odborné stanovisko hl. kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 15
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 8
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Proti:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák  Vladislav Novák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč

   Nehlasovali:
 Jozef Pasternák      


Číslo hlasovania: 16
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 17
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 24/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Šmilňák      

   Nehlasovali:
Mgr. Nataša Milistenferová      


Číslo hlasovania: 18
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 24/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove" v meste vo výške 144 716,29 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 144 716,29 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 19
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 25/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.      


Číslo hlasovania: 20
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 25/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov" v meste vo výške 140 571,06 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 140 571,06 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 21
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 26/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 22
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 26/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov" v meste vo výške 140 571,06 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 140 571,06 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 23
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 27/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Nataša Milistenferová      


Číslo hlasovania: 24
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 27/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove" v meste vo výške 18 942,15 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 18 942,15 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 25
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 28/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš, MBA      


Číslo hlasovania: 26
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 28/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov" v meste vo výške 375 729,54 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 375 729,54 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 27
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 29/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 28
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 29/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Gorkého v Bardejove" v meste vo výške 132 646,51 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 132 646,51 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Gorkého v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
 Jakub Boruv MUDr. Ján Gurský Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 29
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 30/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 30
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 30/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove" v meste vo výške 37 291,68 EUR; Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 37 291,68 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 31
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 31/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 32
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 31/2023: MsZ B) schvaľuje 1.Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV" v meste vo výške 197 442,09 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 197 442,09 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš, MBA      


Číslo hlasovania: 33
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 32/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 34
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 32/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA" v meste vo výške 228 184,01 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 228 184,01 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 35
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 33/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 36
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 33/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA" v meste vo výške 75 842,39 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 75 842,39 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Petruš, MBA      


Číslo hlasovania: 37
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 34/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 38
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 34/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I." v meste vo výške 172 672,18 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 172 672,18 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 39
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 35/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 40
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 35/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba" v meste vo výške 83 224,88 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 83 224,88 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 41
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 36/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 42
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 36/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA" v meste vo výške 22 240,86 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 22 240,86 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 43
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 37/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková      


Číslo hlasovania: 44
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 37/2023: MsZ B schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove" v meste vo výške 157 044,21 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 157 044,21 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 45
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 38/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 46
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 38/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE" v meste vo výške 500 752,60 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 500 752,60 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 47
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 39/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 48
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 39/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II." v meste vo výške 83 277,87 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 83 277,87 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 49
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 40/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 50
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 40/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV" v meste vo výške 160 596,75 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 160 596,75 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 51
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 41/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 52
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 41/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA - 2.ETAPA V MESTE BARDEJOV" v meste vo výške 103 995,31 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 103 995,31 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA - 2.ETAPA V MESTE BARDEJOV
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 53
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 42/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 54
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 42/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove" v meste vo výške 518 429,04 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 518 429,04 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 55
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 43/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 56
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 43/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE" v meste vo výške 31 177,73 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 31 177,73 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
 Jakub Boruv Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák  

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 57
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 44/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 58
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 44/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "ROZŠIRENIE PARKOVISKA NA UL. WOLKEROVEJ G1 - BARDEJOV" v meste vo výške 115 905,60 EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 115 905,60 EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: ROZŠIRENIE PARKOVISKA NA UL. WOLKEROVEJ G1 - BARDEJOV
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Jakub Boruv Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák  

   Zdržali sa:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. František Tkáč      


Číslo hlasovania: 59
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 45/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Bardejov k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 60
Návrh na schválenie investícií a úveru od Environmentálneho fondu - Uznesenie č. 45/2023: MsZ B) schvaľuje 1. Realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu - zameranej na financovanie projektu s názvom: "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV ZŠ BARTOLOMEJA KRPELCA, BARDEJOV" v meste vo výške 208 527,- EUR; 2. Prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 208 527,- EUR zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky na projekt: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV ZŠ BARTOLOMEJA KRPELCA, BARDEJOV
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Martin Šmilňák    


Číslo hlasovania: 61
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 62
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mareka Hudáka - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 63
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Jakuba Boruva - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Simko      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 64
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mareka Šimca - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA


Číslo hlasovania: 65
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Jána Maníka - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 66
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Martina Šmilňáka - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 8
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA    


Číslo hlasovania: 67
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - hlasovanie o 2. pozmeňujúcom návrhu poslanca Martina Šmilňáka - presun finančných prostriedkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 7
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 68
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 - Uznesenie č. 46/2023: MsZ A) schvaľuje 1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa prílohy č. 1 so schválenými zmenami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 69
Návrh zmeny príspevku pre m. p. Bapos na rok 2023 - Uznesenie č. 47/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2023 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 70
Návrh na realizáciu investičnej akcie ­ pripojenie MŠ na teplovod spoločnosti BARDTERM, s.r.o. - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 71
Návrh na realizáciu investičnej akcie ­ pripojenie MŠ na teplovod spoločnosti BARDTERM, s.r.o. - Uznesenie č. 48/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady k návrhu na realizáciu investičnej akcie - pripojenie MŠ na teplovod spoločnosti Bardterm, s. r. o.; B) schvaľuje 1. Realizáciu investičnej akcie - pripojenie MŠ na teplovod spoločnosti Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 72
Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na projekt „Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove“ - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 73
Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu na projekt „Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove“ - Uznesenie č. 49/2023: MsZ A) schvaľuje 1.Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 2022/022 na projekt s názvom "Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove"; 2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 518 429,04 Eur z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 1 618 429,04 Eur; 3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Šmilňák      


Číslo hlasovania: 74
Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 75
Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok: z Environmentálneho fondu pre projekt: „Doplnenie technickej infraštruktúry ­ zberné nádoby kuchynský odpad 2023“ - Uznesenie č. 50/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v súlade so špecifikáciou činnosti podpory formou dotácie na rok 2023, oblasť: rozvoj odpadového a obehového hospodárstva na projekt s názvom "Doplnenie technickej infraštruktúry - zberné nádoby kuchynský odpad 2023"; 2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %, t. j. 4 210,00 Eur z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 80 000,-- Eur; 3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 76
Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok:z OP KŽP pre projekty fotovoltiky: „FVZ MŠ Gorkého 13, Bardejov“ a „FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov" - Uznesenie č. 51/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o predložení ŽoNFP za účelom realizácie projektu " FVZ MŠ Gorkého 13, Bardejov" realizovaného v rámci výzvy OPKZ-PO4-SC411-2023-80 a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %, t. j. 2 508,75 Eur z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 50 175,00 Eur; 2. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 77
Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok:z OP KŽP pre projekty fotovoltiky: „FVZ MŠ Gorkého 13, Bardejov“ a „FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov" - Uznesenie č. 52/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Informáciu o predložení ŽoNFP za účelom realizácie projektu "FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov" realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80 a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovania realizovaného projektu vo výške 5 %, t. j. 2 472,21 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 49 444,20 EUR; 2. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 78
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 79
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Dominika Fottu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA


Číslo hlasovania: 80
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 81
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Petra Petruša
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. František Tkáč

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 82
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov ­ ZaD č. 41 - Uznesenie č. 53/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Územný plán Mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) zmenu č. 41 v lokalitách a), b), c), d), e), g), h)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Proti:
Mgr. Milan Ján Pilip      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 83
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 84
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 3 - stanoviť cena na 50,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 85
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 4 - stanoviť cenu na 120,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 86
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 5 - stanoviť cenu na 80,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 87
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 6 - stanoviť cenu na 60,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 88
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 9 - stanoviť cenu na 80,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 89
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 10 - stanoviť cenu na 20,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
 Jozef Pasternák      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 90
Návrh nakladania s majetkom mesta - hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Nataši Milistenferovej - v bode č. 11 - stanoviť cenu na 20,- Eur/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
 Jozef Pasternák      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 91
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 57/2023: MsZ A) schvaľuje 1. II. Predaj nehnuteľností bod č. 4 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ podľa GO plánu č. 36494429-26/2022 zo dňa 7.3.2023 (G1-151/2023) predaj časti pozemku z parc. C KN 1610/3 a to diel 1 o výmere 124 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 1610/2 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov, za cenu 120,00 Eur / 1 m2 pre WEGET partneri, s. r. o., Kukoreliiho 1501/4, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 92
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 58/2023: MsZ A) schvaľuje 1. II. Predaj nehnuteľností bod č. 5 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ podľa GO plánu č. 37119192-21/2023 zo dňa 27.2.2023 (G1-128/2023) predaj z parc. E KN 953/3 evidovanej na LV č. 11832 diel 1 o výmere 6 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 3284/5 v k.ú. Bardejov, za cenu 80,00 Eur / 1 m2 pre Mgr. Ľubov Patkaňová a Mgr. Jozef Patkaň, Kutuzovova 36, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 93
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 59/2023: MsZ A) schvaľuje 1. II. Predaj nehnuteľností bod č. 6 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 1266/12 o výmere 1 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 1149/44 o výmere 32 m2 - ostatná plocha, evidovaných na LV č. 2087 v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu 60,00 Eur / 1 m2 pre Martina Gajdoša, Českej Lípy 19, Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 94
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 60/2023: MsZ A) schvaľuje 1. II. Predaj nehnuteľností bod č. 7 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ podľa GO plánu č. 37119192-31/2023 zo dňa 22.3.2023 (G1-216/2023) predaj z parc. E KN 1698 evidovanej na LV č. 1106 diel 1 o výmere 1217 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 1221/11, trvalý trávnatý porast, diel 2 o výmere 29 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 1221/12, trvalý trávnatý porast, stavby vodojemu na parc. C KN 1221/12 a na parc. C KN 1221/13, v k.ú. Dlhá Lúka, za kúpnu cenu 1,00 Euro
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 95
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 66/2023: MsZ A) schvaľuje 1. III. Prenájom nehnuteľností bod č. 13 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 1184/9 a z parc. C KN 1184/20 o výmere cca 25 m2, za účelom výstavby uzamykateľného oplôtku pre kontajnery pre obytný blok B-4, č.s. 1249/5 na parc. C KN 1184/7 na ul. Partizánska 1249/5 v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 Euro ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 96
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 67/2023: MsZ A) schvaľuje 1. III. Prenájom nehnuteľností bod č. 14 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 6541 o výmere cca 25 m2, za účelom výstavby uzamykateľného oplôtku pre kontajnery pre obytný blok C-1, č.s. 1485 na parc. C KN 6500 na ul. Pod papierňou 57, Bardejov v zastúpení správcu spoločnosťou SPRAVBYT, s. r. o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, IČO: 31683061 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 Euro ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 97
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 68/2023: MsZ A) schvaľuje 1. III. Prenájom nehnuteľností bod č. 15 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 1975/2 o výmere cca 25 m2, LV č. 15025, za účelom výstavby uzamykateľného oplôtku pre kontajnery pre obytný dom I-2, č.s. 596 na parc. C KN 1959, ul. Sázavského v k.ú. Bardejov v zastúpení správcom Okresným stavebným bytovým družstvom Bardejov, Ťačevská 1660, 085 01 Bardejov, IČO: 00170330 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 Euro ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 98
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 69/2023: MsZ A) schvaľuje 1. III. Prenájom nehnuteľností bod č. 16 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku parc. C KN 3810/84 o výmere 15 m2 za účelom umiestnenia lodného kontajnera v areáli HPP na ul. Duklianskej č. 19, 085 01 Bardejov, za nájomné podľa znaleckého posudku č. 21/2023 zo dňa 17.3.2023 vo výške 3,00 Euro / 1 m2 ročne pre spol. GOTANA, s. r. o., Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 99
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 70/2023: MsZ A) schvaľuje 1. III. Prenájom nehnuteľností bod č. 17 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku parc. C KN 3810/81 o výmere 30 m2 za účelom umiestnenia lodného kontajnera v areáli HPP na ul. Duklianskej č. 19, 085 01 Bardejov, za nájomné podľa znaleckého posudku č. 21/2023 zo dňa 17.3.2023 vo výške 3,00 Eur / 1 m2 ročne pre spoločnosť DLK BJ, s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 100
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 75/2023: MsZ A) schvaľuje 1. VII. Zámena nehnuteľností bod. č. 22 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu nehnuteľností podľa GO plánu č. 36494429-60/2022 zo dňa 24.6.2022 (G1-581/2022) v k.ú. Bardejov bez finančného vyrovnania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 101
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 76/2023: MsZ A) schvaľuje 1. VII. Zámena nehnuteľností bod. č. 23 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu nehnuteľností podľa GO plánu č. 37119192-41/2023 zo dňa 4.4.2023 (G1-243/2023) v k.ú. Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 102
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 80/2023: MsZ A) schvaľuje 1. IX. Zriadenie vecného bremena bod č. 25 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie bezodplatného vecného bremena uzatvorením Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, za účelom výstavby NN rozvodov a odberného elektrického zariadenia v súvislosti so stavbou "Bardejov, Dlhá Lúka 8RD - NN_14775/2021-N"
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 103
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 85/2023: MsZ A) schvaľuje 1. X. Zmena a doplnenie uznesení bod č. 29 - 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019, pod bodom A.VII.-30 o zriadenie bezodplatného vecného bremena na časti pozemkov parc. C KN 300 - LV č. 15025, parc. C KN 1504/1 - LV č. 6279, parc. C KN 1504/8 - LV č. 6279, parc. E KN 5485/1 - LV č. 15025, parc. E KN 5486 - LV č. 11832 v k.ú. Bardejov v súvislosti so stavbou: "BARDEJOV - ul. Nábrežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 104
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 54/2023: MsZ A) ruší 1.Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 17/2022 zo dňa 31.03.2022; Uznesenie č. 55/2023: MsZ A) ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 107/2022 zo dňa 23.6.2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 105
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 56/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 3; Uzn. č. 61/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 8; Uzn. č. 62/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 9; Uzn. č. 63/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 10; Uzn. č. 64/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 11; Uzn. č. 65/2023: MsZ A) schvaľuje II. Predaj nehnuteľností bod č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 106
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 71/2023: MsZ A) schv. III. Prenájom nehnut. bod č. 18; Uzn. č. 72/2023: MsZ A) schv. IV. Prenájom nebyt. priest. bod č. 19; Uzn. č. 73/2023: MsZ A) schv. V. bod č. 20 - Uzatvorenie dodatku k NZ; Uzn. č. 74/2023: MsZ A) schv. VI. bod č. 21 - Podnájom časti poz.; Uzn. č. 77-79/2023: MsZ A) schv.VIII. Odkúp. nehn. bod č. 24; Uzn. č. 81-84/2023: MsZ A) schv. IX. body č. 26-28; Uzn. č. 86-89/2023: MsZ A) schv. X. body č. 30-33; Uzn. č. 90/2023: MsZ A) schv. XI. bod č. 34; Uzn. č. 91-98/2023: MsZ A) schv. XII. body č. 35-42; Uzn. č. 99-100/2023: MsZ A) schv. XIII. body č. 43-44; Uzn. č. 101/2023: MsZ A) schv. XIV. bod č.45; Uzn. č. 102-103/2023: MsZ A) schv. XV. body č. 46-47; Uzn. č. 104/2023: MsZ A) schv. XVI. bod č.48; Uzn. č. 105/2023: MsZ A) schv. XVII. bod č.49
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 107
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uzn. č. 106-118/2023: MsZ A) neschvaľuje I. Predaj nehnuteľností body č. 50-62; Uzn. č. 119-120/2023: MsZ A) neschvaľuje II. Prenájom nehnuteľností body č. 63-64; Uzn. č. 121/2023: MsZ A) neschvaľuje III. Zámenu nehnuteľností bod č. 65
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 108
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 122/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nebytových priestorov v Športovej hale Mier pre KAENNA s.r.o. Bardejov na dobu neurčitú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 109
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 122/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v čati I. bod 1 v zmysle osobitého zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 110
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 122/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v čati I. bod 2 v zmysle osobitého zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 111
Správa o činnosti MsP za rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 15
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 112
Správa o činnosti MsP za rok 2022 - Uznesenie č. 123/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 113
Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2022 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru - Ukončenie diskusie k bodu č. 16
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 114
Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2022 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru - Uznesenie č. 124/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2022 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 115
Návrh na vstup Mesta Bardejov do Združenia Karpatský eurogión Poľsko - Ukončenie diskusie k bodu č. 17
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 116
Návrh na vstup Mesta Bardejov do Združenia Karpatský eurogión Poľsko - hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Jakuba Boruva - doplniť do uznesenia bod - MsZ Odporúča primátorovi mesta každoročne podať mestskému zastupiteľstvu a príslušným komisiám MsZ Správu s vyhodnotením členstva a kvantifikáciu výhodnosti členstva pre mesto Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Jozef Pasternák      


Číslo hlasovania: 117
Návrh na vstup Mesta Bardejov do Združenia Karpatský eurogión Poľsko - Uznesenie č. 125/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Znenie stanov Združenia "Karpatský euroregión Poľsko"; B) schvaľuje 1. Vstup Mesta Bardejov do Združenia "Karpatský euroregión Poľsko", so sídlom Plac Jana Kilińskiego 2, 35 -005 Rzeszów; C) poveruje 1. Primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščaka, aby vykonal všetky potrebné úkony súvisiace so vstupom a členstvom mesta Bardejov do Združenia "Karpatský euroregión Poľsko"; D) odporúča 1. PRIMÁTOROVI MESTA - každoročne podať mestskému zastupiteľstvu a príslušným komisiám MsZ Správu s vyhodnotením členstva a kvantifikáciu výhodnosti členstva pre mesto Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 118
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 2/2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 18
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 119
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 2/2023 - návrh poslanca Mareka Šimca: Uznesenie č. 126/2023: MsZ A) potvrdzuje 1. Pozastavený výkon uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 2/2023 zo dňa 9. 2. 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 9
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 120
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 3/2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 19
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Marek Šimco      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 121
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 3/2023 - Uznesenie č. 127/2023: MsZ A) potvrdzuje Pozastavený výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 3/2023 zo dňa 12. 4. 2023, ktorým žiadalo HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA, aby preveril zákonnosť postupu primátora mesta pri nezvolaní Mestského zastupiteľstva v Bardejove, keď mu skupina poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 12. 2022 doručila žiadosť o zvolanie Mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 8
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
Ing. Peter Petruš, MBA      


Číslo hlasovania: 122
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 20
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 123
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2023 - Uznesenie č. 128/2023: MsZ A) potvrdzuje 1. Pozastavený výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 4/2023 zo dňa 9. 2. 2023 k schváleniu platu primátora mesta v základnej výške stanovenej zákonom bez navýšenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 124
Rôzne - Ukončenie diskusie k bodu č. 21
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 125
Rôzne - Uznesenie č. 129/2023: MsZ A) mení 1. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Bardejove a dopĺňa do čl. V. bod " 12. Sekretár komisie zabezpečí zverejnenie pozvánky na webovom sídle mesta najmenej 4 dni pred konaním komisie", a bod "13. Sekretár komisie zabezpečí zverejnenie uznesenia komisie do 7 dní od konania komisie na webovom sídle mesta" a v čl. VII mení účinnosť od 1. 5. 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Slavomír Krok      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA