HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z VI. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 09.02.2023


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslanca Boruva o doplnení bodu č. 4 Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2022/M/III. zo dňa 8.12.2022 3/5 väčšinou
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 10
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 3
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslanca Boruva o doplnení bodu č. 5.: Žiadosť MsZ, aby hlavný kontrolór vykonal kontrolu podľa § 18 f, ods. 1. písm. h) zákona 369/1990 Zb.; Žiadosť MsZ, aby hlavný kontrolórpreveril zákonnosť postupu primátora mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 8
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 4
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslanca Boruva o doplnení bodu č. 6 a).: Určenie platu primátora mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 5
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslankyne Judr. Hudákovej o doplnení bodu č. 6 b).: Návrh na zrušenie Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ v Bardejove a hlavného kontrolóra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip      


Číslo hlasovania: 6
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslanca Boruva o doplnení bodu č. 13. Dopravný generel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Milan Ján Pilip    


Číslo hlasovania: 7
Schválenie programu - Hlasovanie o doplnení programu podľa návrhu poslanca Boruva o doplnení bodu č. 14. Rôzne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip


Číslo hlasovania: 8
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 9
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2022/M/III. zo dňa 8.12.2022 3/5 väčšinou - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 10
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2022/M/III. zo dňa 8.12.2022 3/5 väčšinou - Hlasovanie o procedurálnom návrhu poslanca Mgr. Šmilňáka, aby potvrdenie uznesenia prebehlo tajným hlasovaním
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 9
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko      

   Zdržali sa:
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 11
Potvrdenie uznesenia MsZ v Bardejove č. 4/2022/M/III. zo dňa 8.12.2022 3/5 väčšinou - Hlasovanie o zložení volebnej komisie k bodu č. 4. Text uznesnia k bodu č. 4. na základe tajného hlasovania: Uznesenie 1/2023: MsZ A) nepotvrdzuje 1. Pozastavený výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 4/2022/M/III. zo dňa 8. 12. 2022 k Voľbe Mestskej rady v Bardejove.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 12
Žiadosť MsZ, aby HK vykonal kontrolu podla § 18f ods. 1 písm h zákona 369/1990 Zb.; Žiadosť MsZ, aby HK aby preveril zákonnosť postupu primátora mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Šmilňák    


Číslo hlasovania: 13
Žiadosť MsZ, aby HK vykonal kontrolu podla § 18f ods. 1 písm h zákona 369/1990 Zb. - Uznesenie č. 2/2023: MsZ A) žiada 1. HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA - aby preveril súlad Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove so zákonom č. 369/1990 Zb., konkrétne v ustanovení Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove, čl. XVI. spoločné a záverečné ustanovenia (1) Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 7
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko  

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 14
Žiadosť MsZ, aby HK aby preveril zákonnosť postupu primátora mesta - Uznesenie č. 3/2023: MsZ A) žiada 1. HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA, aby preveril zákonnosť postupu primátora mesta pri nezvolaní Mestského zastupiteľstva v Bardejove, keď mu skupina poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 22. 12. 2022 doručila žiadosť o zvolanie Mestského zastupiteľstva k rozpočtu mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 8
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Proti:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 15
Určenie platu primátora mesta; Návrh na zrušenie Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ v Bardejove a hlavného kontrolóra - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 16
Určenie platu primátora - Uznesenie č. 4/2023: MsZ A) určuje 1. Primátorovi mesta Bardejov plat v základnej výške stanovenej zákonom bez navýšenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 10
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
 Slavomír Hudák      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 17
Návrh na zrušenie Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov MsZ v Bardejove a hlavného kontrolóra - Uznesenie č. 5/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zrušenie Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8
Proti: 9
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Proti:
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Slavomír Hudák
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. František Tkáč


Číslo hlasovania: 18
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 19
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 - Uznesenie č. 6/2023: MsZ A) beire na vedomie 1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 20
Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 21
Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. Hudáka: návrh na presun čiastky 4.000,- EUR z položky Mládežnícky šport v podprogr. 4 do položky Mládež HC 46 v rovnakopm podporgrame
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko      


Číslo hlasovania: 22
Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 - Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mgr. Šmilňáka: znížiť rozpočet pre BTS na 200.000,- EUR, t. j. o 25.000,- EUR a túto sumu rozdeliť nasledovne: v programe 10 dotácie externým subjektom zvýšiť z 11.000,- na sumu 22.200,- EUR, v programe 12 dotácie externým subjektom navýšiť zo sumy 6.200,- EUR na sumu 20.000,- EUR
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Bc. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip  


Číslo hlasovania: 23
Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 - Uznesenie č. 7/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Programový rozpočet mesta na rok 2023 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom objeme:...; 2. Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2023, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov, podprogramov a prvkov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 24
Návrh Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 - Uznesenie č. 7/2023: MsZ A) berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 podľa príloh č. 1, 2, 16 až č. 29, 31, 32, 34
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 25
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023 - Uznesenie č. 7/2023: MsZ A) berie na vedomie 2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 26
Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023 - Uznesenie č. 8/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 27
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Nataša Milistenferová      

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 28
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023:Bapos, m. p. - Uznesenie č. 9/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2023 pre Bapos, m. p. Bardejov podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Proti:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 29
Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023:ZUŠ M. Vileca - Uznesenie č. 10/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove na rok 2023 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 30
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 31
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023: Bardbyt, s. r. o., - Uznesenie č. 11/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Plán technického zhodnotenia, modernizácie, rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. pre rok 2023 podľa prílohy č. 1; B) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 32
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023: Bardterm, s. r. o., - Uznesenie č. 12/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2023 podľa prílohy č. 1; B) berie na vedomie 1. Stanovisko Dozornej rady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 33
Návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2023:Mestské Lesy, s. r. o., - Uznesenie č. 13/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na rok 2023 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Milan Ján Pilip    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 34
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko    


Číslo hlasovania: 35
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Hlasovanie o návrhu poslanca Fottu: presunúť body č. 3., 9., 12. do časti neschvaľuje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 36
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Hlasovanie o návrhu poslanca Fottu: bod č. 29 - zahrnúť do tohto riešenia ďalšie parcely a riešiť miestnu komunikáciu o šírke 9 m
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 37
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Hlasovanie o návrhu poslankyne Milkistenferovej: Presunúť bod 7 do časti neschvaľuje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin
Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 38
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Uznesenie č. 14/2023: MsZ A) súhlasí 1. - 12. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov Body 1 - 12; 13. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa bodov 1-12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
 Vladislav Novák      

   Zdržali sa:
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 39
Návrh Zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov ­ zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie 31/2022-2023 - Uznesenie č. 14/2023: MsZ A) nesúhlasí 1. - 15., 17. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov; 16. So spracovaním urbanistickej štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Proti:
Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Simko

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 40
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. František Tkáč    


Číslo hlasovania: 41
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 15/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zriadenie bezodplatného vecného bremena pre Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, na časti pozemkov vo vlastníctve mesta...; Uznesenie č. 16/2023: MsZ A) schvaľuje 1. 2. Zriadenie vecného bremena pre OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, na časti pozemkov:...; Uznesenie č. 17/2023: MsZ A) schvaľuje 1. Zriadenie vecného bremena pre JAS-MARKETING, spol. s r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 448 338 na časti pozemkov: ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Ivan Leščišin Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 42
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 18/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: v časti I. - bod 1v zmysle osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 43
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 18/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: v časti I. - bod 2 v zmysle osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 44
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 18/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: v časti I. - bod 3 v zmysle osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 45
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 18/2023: MsZ A) schvaľuje Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: v časti I. - bod 4 v zmysle čl. 8, ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič      


Číslo hlasovania: 46
Generel dopravy - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 47
Generel dopravy - Uznesenie č. 19/2023: MsZ A) odporúča 1. PRIMÁTOROVI MESTA - pripraviť na najbližšie mestské zastupiteľstvo Návrh zmeny rozpočtu na zabezpečenie generelu dopravy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. Peter Demjanovič