HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z V. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 22.12.2022
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - Schválenie programu zasadnutia podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu posl. Šmilňáka: vypustiť body č. 9., 10., 11 a bod 17. presunúť na bod č. 4, ostatné body prečíslovať
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 10
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko    


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 4
Správa o stave futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 5
Správa o stave futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK - Uznesenie č. 71/2022/M/V. MsZ A) žiada 1. PRIMÁTORA MESTA o prípravu návrhu vlastného modelu fungovania športových klubov vrátane nájomných a finančných vzťahov do 31. 3. 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 6
Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ (rozprava) - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 7
Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 72/2022/M/V. MsZ A) berei na vedomie 1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č. 150-196/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 8
Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 9
Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ - Uznesenie č. 73/2022/M/V. MsZ A) berei na vedomie 1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 10
Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 11
Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 - Uznesenie č. 74/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 12
Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 - Návrh zmeny rozpočtu a inv. plánu spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2022 - Uznesenie č. 75/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta pre rok 2022 spoločnosťou Bardbyt, s. r. o. podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 13
Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 - Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2022 - Uznesenie č. 76/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2022 podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 14
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 15
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenie č. 77/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Nájom časti pozemkov v k.ú. Bardejov evidované na LV č. 11814, ktoré zasahujú do telesa lesnej cesty vo vlastníctve Mesta Bardejov, ako nájomcu v bode č. 1 LESY SR, štátny podnik Banská Bystrica za cenu 1 EURO za m2 ročne
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 16
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 8 a)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
 Dominik Fotta      


Číslo hlasovania: 17
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 78/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: a) nájom nehnuteľného majetku mesta - časť I. - body 1, 2, 3 , 4, 5 v zmysle čl. 8, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 18
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 78/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: c) podnájom nebytových priestorov - časť II. - bod 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 19
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 78/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: b) nájom nehnuteľného majetku mesta - časť I. - bod 6 v zmysle osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 20
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta - Uznesenie č. 78/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto: b) nájom nehnuteľného majetku mesta - časť I. - bod 7 v zmysle osobitného zreteľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 21
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková      


Číslo hlasovania: 22
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov - Uznesenie č. 79/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 23
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 24
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023 - Uznesenie č. 80/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove podľa prílohy č. 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 25
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 26
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 - Hlasovanie o doplňovacom návrhu posl. M. Hudáka doplniť do plánu kontrol hlavného kontrolóra v prvom polroku 2023 kontrolu zverejňovania zmlúv, objednávok, faktúr obchpdných spoločností mesta za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 27
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 - Uznesenie č. 81/2022/M/V. MsZ A) schvaľuje 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023 podľa prílohy č. 1 s doplnkom o ďalšiu kontrolu: Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta za rok 2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 28
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účt. závierke k 31.12.2021 - Ukončenie diskusie k bodu č. 12
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 29
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účt. závierke k 31.12.2021 - Uznesenie č. 82/2022/M/V. MsZ A) berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2021, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 30
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účt. závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2021 - Ukončenie diskusie k bodu č. 13
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 31
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účt. závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2021 - Uznesenie č. 83/2022/M/V. MsZ A) berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 32
Žiadosť o NFP v rámci výzvy 63/PRV/2022 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest ­informácia - Ukončenie diskusie k bodu č. 14
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 33
Žiadosť o NFP v rámci výzvy 63/PRV/2022 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest ­informácia - Uznesenie č. 84/2022/M/V. MsZ A) berie na vedomie 1. Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy 63/PRV/2022 za účelom realizácie projektu "Lesná cesta Bardejovské Kúpele- rekonštrukcia"; 2. Zabezpečenie realizácie projektu spoločnoťou Mestské lesy Bardejov, s. r. o. po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP; 3. Financovanie projektu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. v maximálnej výške cca 71 tisíc eur formou vlastných zdrojov, resp. obchodného úveru
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová