HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z IV. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 15.12.2022
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco  

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 2
Schválenie programu - hlasovanie o návrhu poslanca Šmilňáka na doplnenie a zmenu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko  


Číslo hlasovania: 3
Schválenie programu - opätovné hlasovanie o programe podľa pôvodne predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 4
Schválenie programu - opätovné hlasovanie o návrhu poslanca Šmilňáka na doplnenie a zmenu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko    


Číslo hlasovania: 5
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 6
Rôzne - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 7
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Ukončenie diskusie k bodu č. 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 8
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach - Uznesenie č. 41/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 9
Návrh VZN Mesta Bardejov o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov - Ukončenie diskusie k bodu č. 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 10
Návrh VZN Mesta Bardejov o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov - Uznesenie č. 42/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 191/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 11
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Ukončenie diskusie k bodu č. 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 12
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní - Uznesenie č. 43/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní so zmenami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 13
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Ukončenie diskusie k bodu č. 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA  Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco  


Číslo hlasovania: 14
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Uznesenie č. 44/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenami
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.  


Číslo hlasovania: 15
Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj - Ukončenie diskusie k bodu č. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  


Číslo hlasovania: 16
Návrh VZN Mesta Bardejov o miestnom poplatku za rozvoj - Uznesenie č. 45/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 192/2022 o miestnom rozvoji mesta; B) odporúča 1. PRIMÁTOROVI MESTA - vypracovať a predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie pravidla používania výnosu z miestneho poplatku za rozvoj v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do 31. 3. 2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák    


Číslo hlasovania: 17
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - Ukončenie diskusie k bodu č. 10
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Marek Šimco    


Číslo hlasovania: 18
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - Uznesenie č. 46/2022/M/IV. MsZ A) schvaľuje 1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 19
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - Uznesenie č. 47/2022/M/IV. MsZ A) súhlasí 1. S Návrhom cenového výmeru č. 1/2022 vydaného PSK, ktorým sa určujú maximálne ceny tovaru - výkopov hrobov a použitia chladiaceho zariadenia Bardejovský podnik služieb Bapos Bardejov, mestský podnik Bardejov, Štefánikova 786
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 20
Návrh nakladania s majetkom mesta - Ukončenie diskusie k bodu č. 11
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA      


Číslo hlasovania: 21
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia: MsZ A) schvaľuje I. Uzatvorenie Dodatkov k zmluvám: Uzn č. 48/2022/M/IV.: 1. Navýšenie nájomného - Bardterm, s.r.o.; Uzn č. 49/2022/M/IV.: 2. Nájomné na rok 2023 - Mestské lesy Bardejov, s. r. o.; Uzn č. 50/2022/M/IV.: 3. Výšku odplaty za nájom nehnuteľností na rok 2023 - BARDTERM, s.r.o.; Uzn č. 51/2022/M/IV.: 4. Nájomné na rok 2023 - BARDTERM, s.r.o.; Uzn č. 52/2022/M/IV.: 5. Nájomné na rok 2023 - BARDBYT, s.r.o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 22
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia: MsZ A) schvaľuje II. Zverenie ukonč. invest. akcií: Uzn 53/2022/M/IV.: 6. "Automatizácia riad. prim. syst. kotolne K06" - BARDTERM; Uzn 54/2022/M/IV.: 7. "Dod. a montáž sol. syst. na predohrev teplej vody na K09" - BARDTERM; Uzn 55/2022/M/IV.: 8. "Vým. okien na RN č. 46" - BARDBYT; Uzn 56/2022/M/IV.: 9. "Vým. okien na RN č. 38"- BARDBYT; Uzn 57/2022/M/IV.: 10. "Škola (Objekt MsÚ) na RN 16 - Obn. podkrovia II. posch."- BARDBYT; Uzn 58/2022/M/IV.: 11. "Zníž. energ. nákl. na prev. bud. MsP BJ"- BARDBYT; Uzn 59/2022/M/IV.: 12. "Zníž. energ. nákl. na prev. bud. MsP BJ"- BARDBYT; Uzn 60/2022/M/IV.: 13. "Búracie práce, oplot. a prekl. kábla pri bud. MsP BJ"- BARDBYT; Uzn 61/2022/M/IV.: 14. "Obnova MO a jeho zapoj. do infraštr... - BAPOS ; Uzn 62/2022/M/IV.: 15. "Rekonštr. oplot. Mest. cint. - BAPOS; Uzn 63/2022/M/IV.: 16. mot. vozidla - MsP; Uzn 64/2022/M/IV.: 17. IS MP Manager licence - MsP; Uzn 65/2022/M/IV. 18. Rozš. a modern. kamer. - MsP; Uzn 66/2022/M/IV. 19. Rehab. zdvihák - CSS BJ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Vladislav Novák      


Číslo hlasovania: 23
Návrh nakladania s majetkom mesta - Uznesenia: MsZ A) schvaľuje III. Zriadenie vecného bremena: Uzn 67/2022/M/IV.: 20. Zriadenie vecného bremena na časti pozemku; Uzn 68/2022/M/IV.: 21. Zriad. vec. bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov podľa prílohy č. 1, za účelom zriadenia optickej siete k telekomunikačnej stavbe; Uzn 69/2022/M/IV.: 22. Zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 977, časti pozemku parc. C KN 982/1...; Uzn 70/2022/M/IV.: 23. Zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 2040, parc. C KN 2070/6 ...
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA  Vladislav Novák  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Simko