HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z III. Zasadnutie MsZ v Bardejove, konaného dňa 08.12.2022
( mimoriadne zasadnutie )


Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných ??? poslancov mestského zastupiteľstva.


Číslo hlasovania: 1
Schválenie programu - podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 2
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 3
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky - Voľba volebnej komisie podľa predloženého návrhu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 4
Návrh na zmenu rokovacieho poriadku - Ukončenie diskusie k bodu č. 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin    


Číslo hlasovania: 5
Návrh na zmenu rokovacieho poriadku - Uznesenie č. 3/2022/M/III.: MsZ A) schvaľuje 1. Zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 8
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Proti:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D. Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Zdržali sa:
Ing. Ivan Leščišin Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko  


Číslo hlasovania: 6
Voľba členov Mestskej rady v Bardejove - Ukončenie diskusie k bodu č. 5 a)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.  Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský
 Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 7
Voľba členov Mestskej rady v Bardejove - Voľba členov Mestskej rady v Bardejove tajným hlasovaním. Hlasovalo 25 poslancov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:


Číslo hlasovania: 8
Voľba členov Mestskej rady v Bardejove - Uznesenie č. 4/2022/M/III.: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu volebnej komisie o výsledku volieb členov Mestskej rady v Bardejove; B) volí 1. Ing. Ivana Leščišina, p. Vladislava Nováka, Mgr. Mareka Šimca, Ing. Petra Ždiľu, Ing. Mareka Hudáka, MBA, Mgr. Martina Šmilňáka za členov Mestskej rady v Bardejove
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 9
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Voľba predsedov komisií MsZ v Bardejove tajným hlasovaním. Hlasovalo 25 poslancov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Návrh bol schválený.

   Za:


Číslo hlasovania: 10
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 5/2022/M/III.: MsZ A) berie na vedomie 1. Správu volebnej komisie o výsledku volieb predsedov komisií MsZ v Bardejove; B) volí 1. Za predsedu finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bardejove - Ing. Petra Simka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 11
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 6/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Ing. Mareka Hudáka, MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok
Ing. Peter Petruš, MBA      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 12
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 7/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie školstva, telesnej kultúry a športu - Mgr. Slavomíra Kroka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 13
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 8/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí - p. Dominika Fottu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 14
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 9/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie spoločenských vecí a kultúry - p. Jakuba Boruva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 15
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 10/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva - PhDr. PaedDr. Jána Maníka, PhD., MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
 Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 16
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 11/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie správy majetku - Mgr. Natašu Milistenferovú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 17
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 12/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie verejného poriadku - Ing. Petra Ždiľu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč    

   Zdržali sa:
 Jozef Pasternák Ing. Peter Ždiľa    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 18
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 13/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie pre prešetrovanie sťažností - JUDr. Evu Hudákovú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Martin Šmilňák  

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 19
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 14/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta - JUDr. Evu Hudákovú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
JUDr. Eva Hudáková Mgr. Martin Šmilňák    

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 20
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie finančnej z poslancov: Mgr. Slavomír Krok, Ing. Ivan Leščišin, Mgr. Stanislav Soroka, MBA, Mgr. Martin Šmilňák, Ing. Peter Ždiľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa

   Nehlasovali:
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D.      


Číslo hlasovania: 21
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie finančnej z neposlancov: Dr. Ing. Artem Fecko, p. Oliver Polyák, Ing. Jozef Rohaľ, Ing. Jarmila Stašová, Ing. Martina Steranková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 22
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie výstavby a územného rozvoja mesta z poslancov: Bc. Michal Hanko, Ing. Marek Hudák, MBA, Mgr. Nataša Milistenferová, p. Jozef Pasternák, Mgr. Marek Šimco
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 23
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie výstavby a územného rozvoja mesta z neposlancov: p. Tomáš Bučko, Ing. Mária Hankovská, Ing. Ján Pecuch, Ing. arch. Alena Petejová, Ing. Peter Žarnovský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 24
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z poslancov: p. Jakub Boruv, Mgr. Peter Demjanovič, MUDr. Ján Gurský, p. Jozef Pasternák, Ing. Milan Ján Pilip
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 25
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z neposlancov: p. Patrik Hudák, Ing. Pavol Kendra, p. Helena Mačejovská, Ing. Daniel Rohaľ, p. Milan Škorupa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 26
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva z poslancov: Ing. Ivan Leščišin, Ing. Peter Simko, Mgr. Nataša MIlistenferová, Mgr. František Tkáč, Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 27
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva z neposlancov: PhDr. Peter Exner, p. Magdaléna Hudymačová, MUDr. Martin Papirek, p. Juraj Philippi, Mgr. Iveta Ždiľová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 28
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie spoločenských vecí a kultúry z poslancov: p. Dominik Fotta, Mgr. Martin Demský, Mgr. František Tkáč, p. Jozef Pasternák, Ing. Peter Simko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 29
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie spoločenských vecí a kultúry z neposlancov: p. Ema Adamišinová, Mgr. Dominik Jusko, Mgr. art. Martin Juríček, Mgr. Eva Kučová, Mgr. Veronika Marková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 30
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie školstva, telesnej kultúry a športu z poslancov: Mgr. Martin Demský, Mgr. Peter Demjanovič, p. Vladislav Novák, Ing. Peter SImko, Mgr. Martin Šmilňák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 31
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie školstva, telesnej kultúry a športu z neposlancov: p. Peter Cingeľ, p. Peter Tej, Mgr. Tomáš Kravec, p. Martin Sisák, Ing. Lukáš Ondeček
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 32
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie verejného poriadku z poslancov: Mgr. Peter Demjanovič, p. Slavomír Hudák, Ing. Ivan Leščišin, Mgr. Marek Šimco, p. Jozef Pasternák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 33
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie verejného poriadku z neposlancov: p. Dominik Pračko, Mgr. Martin Jutka, p. František Kučmina, p. Katarína Meriavčíková, p. Magdaléna Miková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 34
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie pre prešetrovanie sťažností: Mgr. Marek Šimco, Ing. Milan Ján Pilip, Ing. Ivan Leščišin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 35
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradníkoch: Ing. Marek Hudák, MBA, Mgr. Slavomír Krok, Mgr. Nataša Milistenferová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 36
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta: 1.KDH - Mgr. Marek ŠImco, 2. NEZÁVISLÍ - Mgr. Milan Ján Pilip, 3. Hlas - SD - Mgr. Slavomír Krok, 4. SMER - SD - Ing. Ivan Leščišin, 5. SME RODINA - Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 37
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: p. Jaromír Zdziebko, Ing. Ján Rusinko, MUDr. Ján Fotta, Ing. Markéta Grajzingerová, Ing. Mgr. Jozef Lenk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv      


Číslo hlasovania: 38
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Mgr. Marek Šimco
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Ing. Peter Petruš, MBA    

   Nehlasovali:
Ing. Marek Hudák, MBA      


Číslo hlasovania: 39
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Ján Maník, PhD., MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 40
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Bc. Jaroslav Terpitko, Dis.art.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 41
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: p. Vladislav Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 42
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Ing. Ivan Leščišin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 43
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Proti:
 Jakub Boruv      

   Zdržali sa:
Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský  Slavomír Hudák
Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 44
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch nominovaných do komisie správy majetku: Mgr. Peter Demjanovič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh nebol schválený.

   Za:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko JUDr. Eva Hudáková Mgr. Slavomír Krok
Ing. Ivan Leščišin  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA    

   Zdržali sa:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    


Číslo hlasovania: 45
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Hlasovanie o kandidátoch na sekretárov komisií: finančná komisia - Ing. Dagmar Mačejovská, komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Ing. Peter Dzubák, komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí - p. Milan Klimek, komisia školstva, telesnej kultúry a športu - Mgr. Marcela Bercelová, komisia spoločenských vecí a kultúry - Bc. Daniela Mamrošová, komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva - PhDr. Marta Gajdošová, komisia správy majetku - p. Monika Beňová, komisia verejného poriadku - p. Monika Knapová, komisia pre prešetrovanie sťažností - p. Jana Jaščurová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 46
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 15/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie finančnej v zložení: Mgr. Slavomír Krok, Ing. Ivan Leščišin, Mgr. Stanislav Soroka, MBA, Mgr. Martin Šmilňák, Ing. Peter Ždiľa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 47
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 16/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie finančnej v zložení: Dr. Ing. Artem Fecko, p. Oliver Polyák, Ing. Jozef Rohaľ, Ing. Jarmila Stašová, Ing. Martina Steranková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 48
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 19/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v zložení: p. Jakub Boruv, Mgr. Peter Demjanovič, MUDr. Ján Gurský, p. Jozef Pasternák, Ing. Milan Ján Pilip
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 49
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 20/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v zložení: p. Patrik Hudák, Ing. Pavol Kendra, p. Helena Mačejovská, Ing. Daniel Rohaľ, p. Milan Škorupa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 50
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 17/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí v zložení: Bc. Michal Hanko, Ing. Marek Hudák, MBA, Mgr. Nataša Milistenferová, p. Jozef Pasternák, Mgr. Marek Šimco
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 51
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 18/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí v zložení: p. Tomáš Bučko, Ing. Mária Hankovská, Ing. Ján Pecuch, Ing. arch. Alena Petejová, Ing. Peter Žarnovský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 52
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 25/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie školstva, telesnej kultúry a športu v zložení: Mgr. Martin Demský, Mgr. Peter Demjanovič, p. Vladislav Novák, Ing. Peter Simko, Mgr. Martin Šmilňák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 53
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 26/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie školstva, telesnej kultúry a športu v zložení: p. Peter Cingeľ, p. Peter Tej, Mgr. Tomáš Kravec, p. Martin Sisák, Ing. Lukáš Ondeček
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 54
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 23/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie spoločenských vecí a kultúry v zložení: p. Dominik Fotta, Mgr. Martin Demský, Mgr. František Tkáč, p. Jozef Pasternák, Ing. Peter Simko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
Mgr. Stanislav Soroka, MBA      


Číslo hlasovania: 55
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 24/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie spoločenských vecí a kultúry v zložení: p. Ema Adamišinová, Mgr. Dominik Jusko, Mgr. art. Martin Juríček, Mgr. Eva Kučová, Mgr. Veronika Marková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 56
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 21/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva v zložení: Ing. Ivan Leščišin, Ing. Peter Simko, Mgr. Nataša MIlistenferová, Mgr. František Tkáč, Bc. Jaroslav Terpitko, DiS. art.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková      


Číslo hlasovania: 57
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 22/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva v zložení: PhDr. Peter Exner, p. Magdaléna Hudymačová, MUDr. Martin Papirek, p. Juraj Philippi, Mgr. Iveta Ždiľová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 58
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 27/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie verejného poriadku v zložení: Mgr. Peter Demjanovič, p. Slavomír Hudák, Ing. Ivan Leščišin, Mgr. Marek Šimco, p. Jozef Pasternák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 59
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 28/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie verejného poriadku v zložení: p. Dominik Pračko, Mgr. Martin Jutka, p. František Kučmina, p. Katarína Meriavčíková, p. Magdaléna Miková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 60
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 29/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov komisie pre prešetrovanie sťažností: Mgr. Marek Šimco, Ing. Milan Ján Pilip, Ing. Ivan Leščišin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
JUDr. Eva Hudáková      


Číslo hlasovania: 61
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 30/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov komisie pre prešetrovanie sťažností - náhradníkov v zložení: Ing. Marek Hudák, MBA, Mgr. Slavomír Krok, Mgr. Nataša Milistenferová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 62
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 31/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta v zložení: 1.KDH - Mgr. Marek ŠImco, 2. NEZÁVISLÍ - Mgr. Milan Ján Pilip, 3. Hlas - SD - Mgr. Slavomír Krok, 4. SMER - SD - Ing. Ivan Leščišin, 5. SME RODINA - Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 63
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 33/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - poslancov komisie správy majetku v zložení: Mgr. Marek Šimco, PaedDr. PhDr. Ján Maník, PhD., MBA, Bc.Ján Terpitko,DiS.art., p. Vladislav Novák, Ing. Ivan Leščišin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta MUDr. Ján Gurský
 Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin
 Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art.
Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa    

   Zdržali sa:
Mgr. Peter Demjanovič Bc. Michal Hanko Mgr. Slavomír Krok  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Stanislav Soroka, MBA    


Číslo hlasovania: 64
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 32/2022/M/III.: MsZ A) volí 1. Členov - neposlancov komisie správy majetku v zložení: p. Jaromír Zdziebko, Ing. Ján Rusinko, MUDr. Ján Fotta, Ing. Markéta Grajzingerová, Ing. Mgr. Jozef Lenk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 65
Voľba predsedov a členov komisií MsZ v Bardejove, menovanie sekretárov komisií MsZ v Bardejove - Uznesenie č. 34/2022/M/III.: MsZ A) menuje 1. Sekretárov komisií MsZ v Bardejove takto: finančná komisia - Ing. Dagmar Mačejovská, komisia podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Ing. Peter Dzubák, komisia výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí - p. Milan Klimek, komisia školstva, telesnej kultúry a športu - Mgr. Marcela Bercelová, komisia spoločenských vecí a kultúry - Bc. Daniela Mamrošová, komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva - PhDr. Marta Gajdošová, komisia správy majetku - p. Monika Beňová, komisia verejného poriadku - p. Monika Knapová, komisia pre prešetrovanie sťažností - p. Jana Jaščurová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 66
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 35/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. Mgr. Pavla Goriščáka, p. Tomáša Kravca, Mgr. Pavla Bicáka z funkcie členov Dozornej rady Bardbyt, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 67
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 35/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. Mgr. Petra Dolhého, PaedDr. PhDr. Jána Maníka, PhD., MBA, Mgr. Ľubomíra Šestáka za členov Dozornej rady Bardbyt, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
JUDr. Eva Hudáková  Ján Maník, PhD., MBA    

   Nehlasovali:
Ing. Ivan Leščišin      


Číslo hlasovania: 68
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 36/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. Ing. Adama Dzambu, Ing. Jána Rychvalského, Ing. Miloša Dvorského z funkcie členov Dozornej rady Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 69
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 36/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. Ing. Jána Pecucha, Ing. Andreu Štefankovú, Mgr. Stanislava Soroku, MBA za členov Dozornej rady Bardterm, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 70
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 37/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. Mgr. Slavomíra Kroka, PhDr. Antona Duchnovského, Mgr. art. Juraja Bochňu, Art.D z funkcie členov Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová
 Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip
Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 71
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 37/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. Mgr. Petra Demjanoviča, Mgr. Jozefa Mačejovského, Mgr. Tatianu Vantovú za členov Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč  

   Zdržali sa:
Ing. Peter Ždiľa      


Číslo hlasovania: 72
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 38/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. p. Jaromíra Zdziebka, Mgr. Petra Hudáka, PhD. z funkcie členov Dozornej rady EKOBARD, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 73
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 38/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. Bc. Michala Hanka, Mgr. Alexandra Starinského, Ing. Ferdinanda Exnera za členov Dozornej rady EKOBARD, a. s.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 74
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 39/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. Ing. Viliama Holevu, Ing. Mariána Mateja z funkcie členov Dozornej rady Mestské lesy, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Mgr. Slavomír Krok  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
 Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko
Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč
Ing. Peter Ždiľa      

   Zdržali sa:
JUDr. Eva Hudáková Ing. Ivan Leščišin Mgr. Stanislav Soroka, MBA  


Číslo hlasovania: 75
Návrh na odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta - Uznesenie č. 39/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. MUDr. Marcela Kusendu, p. Ľubomíra Augustinského za členov Dozornej rady Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák Ing. Marek Hudák, MBA
Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák
Ing. Peter Petruš, MBA Mgr. Milan Ján Pilip Mgr. Marek Šimco Mgr. Martin Šmilňák
Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa  

   Zdržali sa:
JUDr. Eva Hudáková  Jozef Pasternák Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA

   Nehlasovali:
Mgr. Slavomír Krok      


Číslo hlasovania: 76
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení - Ukončenie diskusie k bodu 5 d)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 77
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení - Uznesenie č. 40/2022/M/III.: MsZ A) odvoláva 1. Delegovaných zástupcov Mesta Bardejov z rád škôl a školských zariadení podľa prílohy č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa


Číslo hlasovania: 78
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení - Uznesenie č. 40/2022/M/III.: MsZ B) schvaľuje 1. Zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a školských zariadení podľa prílohy č. 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Návrh bol schválený.

   Za:
 Jakub Boruv Mgr. Peter Demjanovič Mgr. Martin Demský  Dominik Fotta
MUDr. Ján Gurský Bc. Michal Hanko  Slavomír Hudák JUDr. Eva Hudáková
Ing. Marek Hudák, MBA Mgr. Slavomír Krok Ing. Ivan Leščišin  Ján Maník, PhD., MBA
Mgr. Nataša Milistenferová  Vladislav Novák  Jozef Pasternák Ing. Peter Petruš, MBA
Mgr. Milan Ján Pilip Ing. Peter Simko Mgr. Stanislav Soroka, MBA Mgr. Marek Šimco
Mgr. Martin Šmilňák Bc. Jaroslav Terpitko, DiS.art. Mgr. František Tkáč Ing. Peter Ždiľa